PDV U GRAĐEVINARSTVU

PDV U GRAĐEVINARSTVU – RAŠČIŠĆAVANJA TERENA

    ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA SEČE STABALA SA ODVOZOM TIH STABALA, U CILJU RAŠČIŠĆAVANJA TERENA ZA IZGRADNJU PRUGE     Ako obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga seče stabala sa odvozom tih stabala, u cilju raščišćavanja terena za izgradnju(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV OD SOPSTVENOG MATERIJALA VRŠI SANACIJU, TJ. POPRAVKU LOKALNIH PUTEVA I ULICA ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE   Kada obveznik PDV od sopstvenog materijala vrši sanaciju, tj. popravku lokalnih puteva i ulica organu jedinice lokalne samouprave, reč je o prometu dobara iz(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

    IZVOĐAČU – OBVEZNIKU PDV PRI ČEMU JE ZA PREDMETNI PROMET PODIZVOĐAČ NAPLATIO AVANSNA SREDSTVA KRAJEM 2014. GODINE I POČETKOM 2015. GODINE   Za promet dobara i usluga koji od 15. oktobra 2015. godine izvrši obveznik PDV – podizvođač obvezniku PDV – izvođaču radova, a za koji je zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA IZNAJMLJIVANJA OPREME ZA IZGRADNJU SA RUKOVAOCEM (KRAN, BULDOŽER, BAGER I DR)   Iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocima smatra se prometom usluga koji se vrši u okviru obavljanja delatnosti 43.99 – Ostali nepomenuti(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV I PORESKO OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA NA PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU ČIJI SE DEO OPOREZUJE POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA      U slučaju prometa stana koji se nalazi u okviru građevinskog objekta čiju je izgradnju započelo fizičko lice koje nije obveznik PDV (prvi investitor)(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI ISPORUKU SA MONTAŽOM ELEMENATA SUŠARE SA PRATEĆOM OPREMOM   Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV izvrši isporuku sa montažom elemenata sušare, uključujući i prateću opremu koja predstavlja sastavni deo sušare (npr. ventilatori za cirkulaciju vazduha, gorionici i(…)

PDV u građevinarstvu

  VREME PROMETA DOBARA I USLUGA U SLUČAJU KADA JE UGOVOROM O GRAĐENJU GRAĐEVINSKOG OBJEKTA PREDVIĐENO IZVOĐENJE RADOVA PO PRINCIPU “KLJUČ U RUKE” Kada ugovorom o građenju građevinskog objekta, nije predviđeno izdavanje situacija, što znači da u toku građenja objekta ne dolazi do delimične isporuke dobra, odnosno usluge, već je predviđeno izvođenje radova po tzv.(…)

KOMENTAR PRAVILNIKA O PDV KOJI SE ODNOSI NA GRAĐEVINSKU DELATNOST

Jedan od najznačajnih novina koja je usvojena u Zakonu o PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2015 ) je ona koja se odnosi na građevinsku delatnost. Naime, od 15. 10. 2015. godine obveznika obračuna i plaćanja PDV je PRIMALAC dobara i usluga iz oblasti građevinarstva. Ova novina je regulisana odredbama člana 10. stav 2. tačka 3)(…)

PDV TRETMAN IZGRADNJE/DOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA

Kada se na osnovu istog pravnog akta vrši i izgradnja/dogradnja i rekonstrukcija građevinskog objekta, obveznik PDV – isporučilac dobara i usluga koji u svojstvu izvođača radova vrši promet investitoru nema obavezu da za promet koji vrši u okviru izgradnje/dogradnje građevinskog objekta obračuna PDV (s obzirom da za taj promet nije poreski dužnik), dok je za(…)

KOJI IZVOĐAČI RADOVA ISPOSTAVLJAJU SITUACIJE SA ILI BEZ PDV? VAŽI DO 14. 10. 2015.

Primena novih odredaba Zakona  o PDV, posebno deo koji se odnosi na poreske olakšice u građevinarstvu, uskomešao je sve učesnike u ovoj oblasti. Pitanja je bezbroj.  Da li svi izvođači radova imaju pravo da ispostavljaju račun isnvestitoru bez obračuna PDV?   Član 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV glasi: 3) primalac dobara ili(…)

AVANS ZA GRAĐEVINSKE USLUGE PRIMLJEN U DECEMBRU SA PDV I IZDAVANJE SITUACIJE U JANUARU 2013. BEZ PDV

Obračun PDV i ispostavljanje privremenih i konačnih situacija u građevinarstvu, od 01.01.2013. godine ni malo nije jednostavan i lak posao, kada je ugovor sačinjen u 2012. godini. Ukoliko su ispunjeni zakonom o PDV propisani uslovi da je investitor registrovan u sistem PDV, da na njegovo ime glasi građevinska dozvola, i da na objekat čiju gradnju(…)