Archive

Category Archives for "ZAVRŠNI RAČUN"

Razvrstavanje pravnih lica po veličini za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2022. godinu

Prema Zakonu o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021),  pravna lica se razvrstavaju na: mikro, mala, srednja i velika pravna lica (član 6. Zakona), kao i grupa pravnih lica na male, srednje i velike grupe pravnih lica (član 7. Zakona). Na osnovu: *prosečnog broja zaposlenih, *poslovnog prihoda i *prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih […]

Detaljnije...

ODLUKA O POKRIĆU GUBITAKA   D.O.O. ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 200. stav 1. tačka 6) Zakona o privrednim društvima, Skupština društva s ograničenom odgovornošću _______________ (naziv  privrednog društva) iz _______________ (sedište), mat. broj: __________, PIB __________ , na _____ redovnoj sednici  održanoj dana  25. 02. 2021.  godine, donela je ODLUKU O POKRIĆU GUBITAKA za  2020.  godinu Godišnjim izveštajem privredno društvo  je  za […]

Detaljnije...

Pokriće gubitka tekuće godine neraspoređenom dobiti ranijih godine

Mogućnost evidentiranja pokrića viška rashoda nad prihodima tekuće godine na teret računa neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godine Drugo pravno lice može izvršiti pokriće viška rashoda nad prihodima (koji će pravno lice eventualno ostvariti u 2020. godini), na teret računa 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina u skladu sa zakonom i […]

Detaljnije...

Iskazivanje podataka u obrascu SU

Iskazivanje podataka u obrascu SU u slučaju kada obveznik koji je ispunio uslove za poresko oslobođenje po osnovu podsticanja kod ulaganja u osnovna sredstva stekne građevinsko zemljište bez naknade od jedinice lokalne samouprave Kada jedinica lokalne samouprave ugovorom prenese obvezniku pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade, u tom slučaju ne radi se o ulaganjima […]

Detaljnije...

Dati devizni avansi za nekretnine, postrojenja i opremu se ne kursiraju na datum bilansa stanja

Počev od finansijskih izveštaja za 2020. godinu dati devizni avansi za nekretnine, postrojenja i opremu se ne kursiraju na datum bilansa stanja   Društvo koje stalna sredstva (nekretnine, postrojenja i opremu) početno vrednuje po nabavnoj vrednosti u smislu zahteva MRS 16, primenjuje IFRIC Tumačenje 22 na avanse date za pomenuta sredstva. Samim tim, ovo društvo […]

Detaljnije...
1 2 3 4