• Home
  • Blog
  • Propisi

Odluka o načinu raspoređivanja maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 74/2019 i 109/2020)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se način raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika u Saveznu Republiku Nemačku na poslodavce sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: kontingent), u skladu sa Sporazumom između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Savezne Republike Nemačke o upućivanju jugoslovenskih radnika organizacija udruženog rada iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i zapošljavanju u Saveznoj Republici Nemačkoj, na osnovu ugovora o izvođenju radova („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori“, broj 11/89), (u daljem tekstu: Sporazum).

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Član 2

Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Komora) obavlja sledeće poslove:

– vrši raspoređivanje kontingenta,

– vodi evidenciju o raspodeli kontingenta,

– kontroliše korišćenje dodeljenog kontingenta i

– pruža besplatne informacije i stručnu pomoć poslodavcima radi što veće iskorišćenosti kontingenta.

Član 3

Stručne i administrativne poslove u vezi sa realizacijom ove odluke obavlja organizaciona jedinica nadležna za poslove detašmana (u daljem tekstu: nadležna organizaciona jedinica).

Član 4

Nadležna organizaciona jedinica je dužna da:

– razmotri zahteve privrednih subjekata za dodelu detašmana;

– pripremi saglasnost za dodelu kontingenta zaposlenih po osnovu ugovora o izvođenju radova u Saveznoj Republici Nemačkoj, po pojedinačnom zahtevu privrednog subjekta za dodelu detašmana, koje izdaju ovlašćena lica Komore;

– dostavlja predsedniku Komore izveštaje o aktivnostima na sprovođenju ove odluke.

Svojeručni potpisi lica ovlašćenih za izdavanje Saglasnosti za dodelu detašmana (u daljem tekstu: Saglasnost), kao i otisci pečata koje koristi Komora na Saglasnostima, deponuju se u skladu sa zahtevima nadležnih organa Savezne Republike Nemačke.

Član 5

Predstavništvo Komore u Saveznoj Republici Nemačkoj, sa sedištem u Frankfurtu, pruža stručnu pomoć i podršku poslodavcima u obavljanju potrebnih procedura u Saveznoj Republici Nemačkoj.

II NAČIN RASPODELE

Član 6

Komora je dužna da, po dobijanju informacije o utvrđivanju godišnjeg kontingenta i njegove strukture, odnosno potkontingenata po nomenklaturi Savezne republike Nemačke, za narednu detašmansku godinu koja počinje 1. oktobra tekuće godine, o tome obavesti privredne subjekte.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži sledeće informacije:

– podelu na potkontingente po delatnostima;

– odredbe o pravu učešća privrednih subjekata iz Republike Srbije u raspodeli kontingenta;

– uslove i kriterijume koje privredni subjekti moraju da ispune za učešće u raspodeli kontingenta;

– popis dokumentacije i podataka koje je privredni subjekt dužan da dostavi uz zahtev za dodelu detašmana.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na portalu Komore.

Član 7

Za učešće u raspodeli kontingenta može da se prijavi privredni subjekt koji ispunjava sledeće uslove:

– ima sedište u Republici Srbiji;

– registrovan je za obavljanje delatnosti za koje se raspoređuje kontingent i

– ima registrovano predstavništvo/poslovnu jedinicu u Saveznoj Republici Nemačkoj, odnosno ima potvrdu nadležnog organa u Saveznoj Republici Nemačkoj da je pokrenulo postupak otvaranja predstavništva/poslovne jedinice.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana mora da ispuni sledeće kriterijume za dobijanje Saglasnosti:

1) da ima minimum dva redovna godišnja finansijska izveštaja predata Agenciji za privredne registre;

2) da od ukupnog poslovnog prihoda ima minimum 25% ostvarenog poslovnog prihoda u Republici Srbiji prikazanog u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju predatom Agenciji za privredne registre;

3) da mu račun nije bio u blokadi duže od 14 dana neprekidno u periodu od godinu dana pre podnošenja zahteva za dodelu detašmana;

4) da upućuje na privremeni rad u inostranstvo maksimalno do 80% od ukupnog broja zaposlenih prema izveštaju Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja Zahteva za dodelu detašmana; i

5) da ima ostvaren ukupan poslovni prihod u visini od minimum 12.000.000,00 dinara (slovima: dvanaest miliona dinara) prikazanog u redovnom godišnjem finansijskom izveštaju predatom Agenciji za privredne registre.

Privrednom subjektu iz stava 1. ovog člana i sa njim povezanim pravnim licima, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, može biti raspodeljeno maksimalno 20% od pripadajućeg podkontingenta, u okviru ukupnog kontingenta u toku jedne detašmanske godine.

Član 8

Saglasnost se izdaje na zahtev privrednog subjekta u pisanom obliku.

Obrasci zahteva iz stava 1. ovog člana se objavljuju na portalu Komore, a zahtev se podnosi Komori na jedan od sledećih načina:

– u papirnom obliku, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva;

– elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom.

Član 9

Uz zahtev iz člana 8. ove odluke prilaže se sledeća dokumentacija:

  1. Za izdavanje nove Saglasnosti:

– fotokopija ugovora o izvođenju radova na nemačkom jeziku sa prevodom na srpski jezik, overena od strane ovlašćenog sudskog tumača za nemački jezik;

– fotokopija dokaza o otvorenom predstavništvu/poslovnoj jedinici u Saveznoj Republici Nemačkoj.

  1. Za izdavanje duplikata Saglasnosti:

– original izjave na memorandumu privrednog subjekta, potpisana od lica ovlašćenog za zastupanje privrednog subjekta o krađi, nestanku ili uništenju Saglasnosti, ukoliko se dokumentacija podnosi u papirnom obliku.

  1. Za izdavanje Saglasnosti usled promenjenih okolnosti realizacije osnovnog ugovora:

– fotokopija ugovora o izvođenju radova na nemačkom jeziku sa prevodom na srpski jezik, overena od strane ovlašćenog sudskog tumača za nemački jezik;

– fotokopija dokumentacije koja potvrđuje promenjene okolnosti realizacije osnovnog ugovora, sa prevodom na srpski jezik, overena od strane ovlašćenog sudskog tumača za nemački jezik;

– fotokopija dokaza o otvorenom predstavništvu/poslovnoj jedinici u Saveznoj Republici Nemačkoj.

Prilozi uz zahtev iz člana 8. ove odluke dostavljaju se u istom obliku kao i zahtev.

Komora po potrebi može tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije.

Ukoliko privredni subjekt želi da odustane od podnetog zahteva iz člana 8. ove odluke, dužan je da dostavi izjavu o tome uz navođenje razloga odustajanja.

Izjava iz stava 4. ovog člana dostavlja se u istom obliku kao i zahtev.

Član 10

Saglasnost i potvrda o sadržini plana dinamike izvođenja radova (u daljem tekstu: Potvrda) izdaju se u papirnom obliku.

Saglasnost obavezno sadrži:

– naziv i adresu poslodavca iz Srbije, kao i inostranog partnera;

– mesto izvođenja radova;

– vreme izvođenja radova (početak i završetak);

– broj radnika i meseci.

Saglasnost može sadržati i vezu sa prethodno izdatom Saglasnošću.

Duplikat Saglasnost obavezno sadrži sledeću napomenu na srpskom i nemačkom jeziku: „DUPLIKAT“/“DUPLIKAT“.

Saglasnost se izdaje na zaštićenom obrascu odštampanom u Narodnoj banci Srbije – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca, Topčider.

Potvrda obavezno sadrži:

– broj Saglasnosti;

– plan dinamike;

– naziv i adresu poslodavca iz Srbije;

– mesto izvođenja radova i

– vreme izvođenja radova (početak i završetak).

Saglasnost i Potvrda obavezno sadrže pečat i potpis ovlašćenog lica Komore.

Privredni subjekt ima pravo da započne sa korišćenjem dodeljenog broja detaširanih radnika najkasnije u roku od tri meseca od dana izdavanja Saglasnosti.

Član 11

Ukoliko zahtev iz člana 8. ove odluke nije kompletan ili se na osnovu priložene dokumentacije ne može utvrditi tačnost navedenih podataka, podnosilac zahteva se poziva da zahtev uredi u primerenom roku, koji ne može biti kraći od osam dana.

Ukoliko podnosilac zahteva ne uredi zahtev u ostavljenom roku, zahtev će se smatrati neurednim i kao takav će biti odbačen.

Član 12

Saglasnost se izdaje u roku od 15 radnih dana od dana prijema zahteva.

Komora donosi rešenje o odbijanju zahteva ukoliko podnosilac zahteva ne ispunjava uslove ili kriterijume iz člana 7. st. 1-2. ove odluke, kao i ukoliko je u tekućoj detašmanskoj godini izvršeno raspoređivanje kontingenta.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana može se uložiti pravno sredstvo, u skladu sa odredbama zakona kojim je regulisano postupanje u upravnim stvarima.

O pravnom sredstvu odlučuje posebna komisija koju obrazuje i njen rad uređuje predsednik Komore.

III VOĐENJE EVIDENCIJE O RASPODELI KONTINGENTA I KONTROLA NJEGOVOG KORIŠĆENJA

Član 13

Nadležna organizaciona jedinica vodi evidenciju o raspodeli i vrši kontrolu korišćenja kontingenta, tako da odobreni kontingent na godišnjem nivou, na prosečnom mesečnom nivou i po delatnostima ne bude prekoračen.

Kontrola korišćenja kontingenta vrši se na osnovu izveštaja nadležnih organa Savezne Republike Nemačke, a imajući u vidu i odobreni kontingent za tekuću detašmansku godinu, deo kontingenta koji se odnosi na građevinarstvo i deo kontingenta koji se odnosi na ostale delatnosti.

Ukoliko u toku detašmanske godine bude izvršena raspodela kontingenta, Komora će obustaviti izdavanje Saglasnosti za nove ugovore i izmene važećih ugovora u smislu povećanja obima radova i povećanja broja zaposlenih.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, privrednim subjektima kojima je Savezna agencija za rad u Štutgartu odobrila produžetak radova u trajanju od mesec dana, Komora može, nakon isteka tog perioda, izdati Saglasnost usled promenjenih okolnosti realizacije osnovnog ugovora za produžetak radova u trajanju od najviše dva meseca.

Nadležna organizaciona jedinica sačinjava izveštaj o raspoređivanju kontingenta za prethodnu detašmansku godinu.

Izveštaj iz stava 6. ovog člana dostavlja se ministarstvu nadležnom za rad, najkasnije do 30. novembra tekuće godine za prethodnu detašmansku godinu.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

U cilju sprovođenja Sporazuma, Komora sarađuje sa nadležnim organima Savezne Republike Nemačke, radi sagledavanja mogućnosti povećanja kontigenata i rešavanja praktičnih spornih pitanja u vezi sa raspoređivanjem kontingenta.

Član 15

Komora čuva dokumentaciju u vezi sa realizacijom ove odluke u skladu sa propisima kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje.

Član 16

Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredbe člana 7. stav 2. tačka 2), koja se primenjuje od 1. marta 2020. godine.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o raspoređivanju utvrđenog maksimalnog broja detaširanih zaposlenih iz Republike Srbije u Saveznu Republiku Nemačku 14.03.1 broj 1/621 od 22. oktobra 2018. godine i 14.03 broj 1/16 od 21. avgusta 2019. godine.

Samostalni član Odluke o izmenama i dopuni
Odluke o načinu raspoređivanja utvrđenog maksimalnog broja detaširanih radnika na poslodavce sa teritorije Republike Srbije

(„Sl. glasnik RS“, br. 109/2020)

Član 3

Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredbi člana 1. stav 1. tačka 2) koja se primenjuje od 1. aprila 2022. godine i tačke 5) koja se primenjuje od 1. aprila 2021. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović