Isplata dividende stranom licu

Isplata dividende je posao koji zahteva pre svega pripremne aktivnosti. Nakon isplate postoje zakonske obaveze koje isplatilac treba da uradi, da bi sve bilo po propisima.

Privredna društva koja su osnovala  strana lica, bez obzira da li se radi o pravnim ili fizičkim licima, imaju pravo i mogućnost da isplate ostvarenu dobit svom osnivaču.

Firmu u Srbiji može da osnuje strano lice u potpunosti, znači da bude 100% vlasnik kapitala, ali u praksi su moguće je više modela, odnosno da se javljaju sledeće stukrure osnivača:

 • više stranih pravnih lica su osnivači jednog preduzeća;
 • pravno lice i fizičko lice iz inostranstva su osnivači;
 • samo je fizičko lice vlasnik kapitala u 100% iznosu;
 • strano fizičko lice je osnivač sa pravnim licem iz Srbije;

 

Znači ovo su zakonske mogućnosti, bez obzira da li se radi o osnivanju novog preduzeća, ili otkupa vlasničkih udela od postojećih vlasnika ili kroz privatizaciju.

Pored brojnih zakona koji se odnose na poslovanje privrednog društva, kada se radi o preduzeću sa stranim kapitalom, potrebno je uzeti u obzir, da treba u toku poslovanja primeniti još veliki broj drugih zakona i podzakonskh akata.

U ovom tekstu, bavićemo se pripremnim radnjama i upoznavanjem propisa koji se odnose na isplatu dvidende stranom licu. U ovom tekstu kada kažemo strano lice, odnosi se u istoj meri na pravno ili fizičko lice.

Isplata dividende

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Isplata dividendi vrši se iz neto dobiti društva, odnosno iz dobiti koja preostane posle obračuna poreza na dobit pravnih lica.

Po usvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu, potrebno je  dobit te godine rasporediti u zavisnosti od rezultata poslovanja i odluke osnivača na:

– za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;

–  za dividendu;

– za druge rezerve, ako ih društvo utvrdi opštim aktom.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Pored isplate dividend u novcu, moguće je uraditi i prebijanje – ugovorom o prebijanju sa inopartnerom!

 

Bez obzira da li se dividenda isplaćuje u novcu ili ugovorom o prebijanju, prilikom isplate dividende obavezno se plaća  porez po odbitku na dividende.

Porez se plaća prema aktuelnom Zakonu o porezu na dobit pravnih lica u roku od 3 dana od dana isplate. Pre plaćanja poreza potrebno je Poreskoj Upravi dostaviti Obrazac PDPO/S, da bi dobili BOP broj koji je neophodan prilikom plaćanja poreza po odbitku.

 

Radnje koje prethode isplati dividende

 

Već smo rekli, prvi uslov za isplatu dividende jeste ostvarena dobit i usvojena odluka o isplati dividende.

 • Proveriti da li je strani osnivač rezident zemlje sa kojom Srbija ima potpisan UIDO (Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Spisak zemalja sa kojima imamo potpisan UIDO na dan 01. 01. 2020. možete proveriti OVDE)
 • Ukoliko je osnivač rezident na kojeg može da se primeni povlašćena poreska stopa iz UIDO potrebno je da posedujete POR-2 obrazac za godinu u kojoj se isplaćuje dividende.
 • Važno je proveriti, da li je osnivač iz zemlje potpisnice UIDO ali da su u ugovori definisane određene specifičnosti. Specifičnosti iz pojedinih ugovora možete proveriti OVDE .
 • Ukoliko je osnivač iz zemlje koja nije potpisnica UIDO, u tom slučaju primenjuje se aktuelana propisana poreska stopa – Zakon o porezu na dobit pravnih lica.
 • Proveriti da li je strani osnivač rezident iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom,

 

U pripremne radnje rado bi uvrstili i sledeće:

 • Proveriti da li firma iz Srbije redovno dostavlja NBS obrazac DI-1. To je zakonska obaveza i kašnjenje u dostavljanju ili ne dostavljanje propisanog obrasca kažnjava se sumom od 100.000 do 2.000.000 dinara. Ukoliko do sada niste popunjavali i dostavljali Obrazac DI-1 imate mogućnost da kupite video seminar sa praktičnim primerima kako se popunjava ovaj Obrazac. Još važnije obuhvaćene su sve poslovne promene koje se iskazuju u ovom Obrascu.
 • Takođe, ukoliko je preduzeće iz Srbije poslovalo sa svojim osnivačem iz inostranstva, primljene usluge, uvoz robe, izvoz robe i usluga. Date i primljene pozajmice, sve su ovo poslovne promene koje obavezuju firmu iz Srbije da PU uz poresku prijavu oz Obrasce PDP, PB-1 i da ne nabrajamo, u fizičkom obliku da dostave studiju o transfernim cenama. U zavisnosti od obima poslovanja dostavlja se studija u punom ili skraćenom obliku. Sve o transfernim cenama i poslovanju između povezanih lica možete da saznate OVDE>>>

 

Poslovne aktivnosti nakon isplate dividende

Kada se dividenda isplati vlasniku kapitala potrebno je:

 • Popuniti i dostaviti najkasnije u roku od 3 dana PU Obrazac PDPO/S. Ukoliko ima uslova za povlašćenu poresku stopu, obavezno se dostavlja i Obrazac POR-2.
 • U istom periodu – znači u roku od 3 dana od dana isplate, platiti porez po odbitku.
 • U prvom izveštajnom periodu u Obrascu DI-1 iskazati isplatu dividene.

Ovaj tekst je samo kratak pregled aktivnosti koje se odnose na isplatu dividende stranom osnivaču. U narednim tekstovima obradićemo sve specifičnosti oko isplate dividende, i to kako pravnim tako i fizičkim licima. Potpisnicima UDIO i onim osnivačima koji su sa drugih teritorija.

Takođe pored objašnjenja, tekstove će pratiti konkretni primeri iz prakse sa popunjenim obrascima PDPO/S, i nalozima za knjiženje.

Isplata dividende i obračun poreza po dobitku nije samo aktivnost knjigovođe, već i drugih članova kolektiva. Dešava se da odluku o isplati dividende, pa čak i isplatu služba plaćanja uradi bez da obavesti službu knjigovodstva. Knjigovodstvo bude informisano da je dividenda isplaćena često i deset dana kasnije kada dobije devizni izvod? Timski rad, podrazumeva dogovor i plan rada.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović