Uplate novčanih sredstava stranog osnivača ogranku

Prema Zakonu o privrednim društvima ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom. Ogranak privrednog društva izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak privrednog društva nema svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva – osnivača ogranka. Prema Zakonu o deviznom poslovanju, ogranak stranog pravnog lica, koji je upisan u registar kod nadležnog organa u Republici Srbiji, smatra se rezidentom, u smislu ovog zakona.

U skladu sa Šifarnikom naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom propisana šifra osnova – 560 odnosi na transakcije koje se obavljaju po osnovu dodatne uplate koja ne povećava osnovni kapital pravnog lica između osnivača – nerezidenta i pravnog lica, odnosno privrednog društva – rezidenta. S obzirom da ogranak privrednog društva nema status pravnog lica i ne smatra se privrednim društvom, u smislu Zakona, proizlazi da se odredbe ovog zakona kojima se uređuju dodatne uplate privrednom društvu ne primenjuju na ogranke, kao i da se šifra osnova 560 u platnom prometu sa inostranstvom ne odnosi na transakcije između ogranka stranog privrednog društva i njegove matične kompanije. Za prilive i odlive po osnovu transakcija između matičnog pravnog lica nerezidenta i njegovog ogranka u zemlji Šifarnikom je propisano korišćenje šifre osnova 635, odnosno 435, koja se odnosi na osnivanje preduzeća.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović