UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 3/2018)

Član 1

Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje.

Član 2

Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju ako je upisano u Registar privrednih subjekata, Centralni registar objekata i evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: evidencija izvoznika), u skladu sa specifičnim fitosanitarnim uslovima Ruske Federacije.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana upisuje se u evidenciju izvoznika ako:

1) ima skladište sa temperaturnim režimom (hladnjaču), u vlasništvu ili u zakupu,

– kapaciteta najmanje 500 tona i koje ima deo za minusni režim, odnosno plusni režim, odnosno kontrolisanu atmosferu (ULO) – za voće,

– kapaciteta najmanje 200 tona – za povrće,

– ima prostor za klasiranje i pakovanje voća i povrća,

– ima prostor za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvetljenjem preko 600 luxa;

2) ima zaposleno, stručno lice odgovorno za zaštitu bilja, koje ima visoko obrazovanje poljoprivredne struke na studijama drugog stepena;

3) ima sopstvenu ili ugovorenu proizvodnju voća i povrća.

Evidenciju izvoznika vodi i ažurira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dostavlja nadležnom ruskom organu na njegov zahtev.

Član 3

Upis u evidenciju izvoznika vrši se na osnovu zahteva koji pravno lice iz člana 2. ove uredbe podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko nadležnog fitosanitarnog inspektora na obrascu zahteva datom u Prilogu 1. Obrazac zahteva za upis u evidenciju izvoznika, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva (naziv, sedište, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj i podatke o odgovornom licu);

2) šifru delatnosti;

3) podatke o licu odgovornom za zaštitu bilja (ime i prezime, adresa, funkcija);

4) podatke o vrsti i mestima proizvodnje i skladištenju voća i povrća.

Uz zahtev za upis u evidenciju izvoznika za područje Ruske Federacije podnosi se i zapisnik fitosanitarnog inspektora kojim se potvrđuje ispunjenost uslova iz člana 2. ove uredbe.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da svaku promenu podataka prijavi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko nadležnog fitosanitarnog inspektora u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Evidencija izvoznika

Član 4

Evidencija izvoznika vodi se u elektronskoj formi i objavljuje se na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Obaveze lica upisanih u evidenciju izvoznika

Član 5

Pravno lice, upisano u evidenciju izvoznika dužno je da:

1) vodi podatke o proizvodnji, skladištenju i prometu proizvoda sa visokim fitosanitarnim rizikom (voća i povrća);

2) čuva podatke o mestima gde se bilje, biljni proizvodi ili propisani objekti gaje, proizvode, prerađuju, skladište, čuvaju ili koriste pet godina i ima obezbeđenu sledljivost u svim fazama proizvodnje, skladištenja i prometa;

3) redovno vrši vizuelne preglede na prisustvo štetnih organizama, naročito onih koji imaju karantinski status za područje Ruske Federacije;

4) suzbija štetne organizme koji mogu ugroziti bilje, biljne proizvode i propisane objekte;

5) vodi evidenciju o pregledima na prisustvo štetnih organizama i preduzetim merama na obrascu datom u Prilogu 2. Evidencija o pregledima na prisustvo štetnih organizama i preduzetim merama, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

6) omogući fitosanitarni pregled;

7) bez odlaganja, preduzme naložene fitosanitarne mere;

8) čuva propisane evidencije i dokumentaciju pet godina.

Brisanje iz evidencije izvoznika

Član 6

Pravno lice briše se iz evidencije izvoznika ako:

1) donese odluku o prestanku obavljanja delatnosti;

2) u propisanom roku ne prijavi promenu podataka iz člana 3. ove uredbe;

3) je fitosanitarni inspektor utvrdio da više ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe;

4) je fitosanitarni inspektor utvrdio da ne izvršava obaveze iz člana 5. ove uredbe.

Dokumentacija koja prati izvoz voća i povrća

Član 7

Svaku pošiljku voća i povrća poreklom iz Republike Srbije koja se izvozi u Rusku Federaciju mora da prati sledeća dokumentacija:

1) fitosanitarni sertifikat;

2) deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla, data na obrascu u Prilogu 3. Deklaracija o bezbednosti prehrambenih proizvoda biljnog porekla koji se isporučuju u Rusku Federaciju, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8

Drveni materijal za pakovanje deblji od 6 mm mora biti tretiran i označen u skladu sa Uredbom o uslovima za tretiranje i obeležavanje drvenog materijala za pakovanje („Službeni glasnik RS“, broj 49/06), Pravilnikom o uslovima u pogledu tehničke opremljenosti za obavljanje poslova toplotnog tretiranja i o načinu toplotnog tretiranja drvenog materijala za pakovanje („Službeni glasnik RS“, broj 66/06), odnosno u skladu sa međunarodnim standardom za fitosanitarne mere ISPM 15.

Član 9

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Prilog 1.

OBRAZAC ZAHTEVA ZA UPIS U EVIDENCIJU IZVOZNIKA

Popunjava izvoznik voća i povrća za tržište Ruske Federacije

1. PODACI O IZVOZNIKU
Naziv izvoznika
Matični broj
PIB
Broj rešenja iz APR
Broj rešenja iz Centralnog registra
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)
Adresa (ulica i broj)
Mesto
Kontakt telefon
Kontakt telefaks
Adresa elektronske pošte
ODGOVORNO LICE
Ime i prezime
JMBG
Kontakt telefon
SOPSTVENA PROIZVODNJA Da Ne
Vrsta proizvoda Mesto proizvodnje Površina
(izražena u ha)
Opština KO Opština Katastarska parcela br.
STRUČNO LICE ZA ZAŠTITU BILJA
Ime i prezime
JMBG

 

2. PODACI O UGOVORENOJ PROIZVODNJI KOOPERANTIMA (PROIZVOĐAČIMA)
Naziv proizvođača
Matični broj
PIB
Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)
Adresa (ulica i broj)
Mesto
Broj ugovora
Kontakt telefon
Kontakt telefaks
Adresa elektronske pošte
PROIZVODNJA
Vrsta proizvoda Mesto proizvodnje Površina
(izražena u ha)
Opština KO Opština Katastarska parcela br.
STRUČNO LICE ZA ZAŠTITU BILJA
Ime i prezime
JMBG

 

IZJAVA O PRISTANKU ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU I KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI: Ovim putem potvrđujem da me je Uprava za zaštitu bilja, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, prethodno upoznala da će podaci koje sam dao o sebi, popunjavanjem ovog obrasca, biti dalje obrađivani i korišćeni i to za potrebe vođenja evidencije izvoznika i kooperanata. U skladu sa svim navedenim dajem pristanak za obradu svih podataka o mojoj ličnosti koje sam o sebi dao u ovom obrascu, kao i podataka koje Uprava za zaštitu bilja o meni prikupi od drugih lica. Ovaj pristanak važi do mog pismenog opoziva.
  1. PODACI O SKLADIŠNIM OBJEKTIMA I KAPACITETIMA IZVOZNIKA
1. hladnjača u vlasništvu □ Da □ Ne
Kapacitet hladnjače u ____ tonama
2. hladnjača u zakupu □ Da □ Ne
Ugovor o zakupu zaključen je sa:
Kapacitet hladnjače u ____ tonama.
3. hladnjača ima komoru (deo) za minusni režim? □ Da □ Ne
4. hladnjača ima komoru (deo) za plusni režim? □ Da □ Ne
5. hladnjača ima komoru za kontrolisanu atmosferu (ULO komoru)? □ Da □ Ne
6. hladnjača ima pretprostor za klasiranje i pakovanje voća i povrća? □ Da □ Ne
7. prostor za fitosanitarni pregled, sa radnim stolom i osvetljenjem preko 600 luxa □ Da □ Ne
8. hladnjača ima zaposleno, odgovorno stručno lice za zdravlje bilja i bezbednost hrane □ Da □ Ne
Ime, prezime i stručna sprema odgovornog lica:
Ukupan broj otkupnih mesta:
9. Da li postoji sledljivost prilikom otkupa voća i povrća? □ Da □ Ne
Do kog nivoa se vodi sledljivost (po proizvođaču, dnevna, na otkupnom mestu, nedeljna, mesečna, ili se vodi na drugi način):

NAPOMENA:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________

 

 

mp Odgovorno lice izvoznika

 

Prilog 2.

EVIDENCIJA O PREGLEDIMA NA PRISUSTVO ŠTETNIH ORGANIZAMA I PREDUZETIM MERAMA

 

Godina proizvodnje
Podaci o bilju koje se tretira1 Biljna vrsta i sorta:
□ U vegetaciji □ U skladištu
Podaci o parceli2 Veličina parcele Broj katastarske parcele Potes Katastarska opština
Podaci o skladištu3 Adresa Mesto Opština
Vreme setve, odnosno starost useva ili zasada4
Seme tretirano sa preparatom5
Štetni organizam Naziv primenjenog preparata Naziv aktivne supstance koju primenjeni preparat sadrži Količina/koncentracija primene preparata Fenofaza primene preparata Vreme primene preparata (DATUM) Utrošak vode (u litrima) Način primene preparata (folijarno, preko zemljišta i sl.) Propisana karenca u danima Vreme berbe, odnosno žetve (datum)

 

Napomene za popunjavanje tabele
Potpis stručnog lica
___________________

 

1 Popuniti prazno polje i obeležiti odgovarajuću kućicu
2 Popunjava se ako se u polju „Podaci o bilju koje se tretira“ obeleži kućica „U vegetaciji“
3 Popunjava se ako se u polju „Podaci o bilju koje se tretira“ obeleži kućica „U skladištu“
4 Popunjava se ako se u polju „Podaci o bilju koje se tretira“ obeleži kućica „U vegetaciji“
5 Popunjava se ako se u polju „Podaci o bilju koje se tretira“ obeleži kućica „U vegetaciji“ za biljnu vrstu za koju je to adekvatno

 

Prilog 3.

DEKLARACIJA O BEZBEDNOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA BILJNOG POREKLA KOJI SE ISPORUČUJU U RUSKU FEDERACIJU

ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Naziv i adresa izvoznika:
Наименование и адрес экспортёра:

Naziv i adresa primaoca:
Наименование и адрес получателя:

Informacije dostavljene radi izvoza biljnih proizvoda:
Информация, предоставленная для экспорта растительной продукции:

Naimenovanje proizvoda:
Наименование товара:

Zemlja porekla:
Страна происхождения

Neto težina robe:
Вес нетто товара:

Broj koleta:
Каличество мест:

Naziv preparata
Название прапарата
Datum poslednjeg tretiranja
Дата последней обработки
Aktivne supstance
Активные вещества
Količina preparata primenjenog po hektaru
Кол-во препарата применяемого на гектар

Obaveštavamo Vas da biljni proizvodi utovareni u drumsko prevozno sredstvo__________ ne premašuju nivo ostataka pesticida, nitrata i nitrita i zadovoljavaju norme o bezbednosti utvrđene ruskim zakonodavstvom. Prilikom skladištenja pesticidi nisu primenjivani.

Информируем Вас, что растительная продукция, погруженная на автотранспорт __________ не превышает уровня остаточного содержания пестицидов, нитратов и нитритов и соответствует нормам безопасности, установленным Российским законодательства при пранении пестициды не применялись.

Fitosertifikat broj _____________ od
Фитосертификат № ____________ от

Direktor firme
Директор фирмы

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović