PDV prilikom uvoza privremeno izvezene opreme radi servisa

Kada se oprema, ondosno mašine privremeno izvoze radi servisa, prilikom uvoza te privremeno izvezene mašine ili opreme obračunava se PDV. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost osnovicu za obračun PDV prilikom uvoza privremeno izveze opreme radi servisa, čine sve carinske dažbine prilikom uvoza i ostali javni prihodi, svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici, kao i naknada za servis te mašine. Ukoliko je rađen servis opreme koja je u garanciji, nema naknade za servis, u osnovicu PDV tada ulazi porast vrednosti mašine nastao popravkom.

Ako se popravka mašine koja je privremeno izvezena radi popravke u garantnom roku vrši bez naknade, a u slučaju kada nadležni carinski organ u skladu sa carinskim propisima ne utvrđuje vrednost mašine pri uvozu, na uvoz te mašine PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da se, u skladu sa Zakonom, smatra da nije došlo do porasta vrednosti mašine.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-541/2017-04 od 22.12.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović