Izbegavanje dvostrukog oporezivanja – spoljnotrgovinski poslovi

18.01.2018. godine, održan je seminar na temu “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”

 

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY doo, u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., 18.01.2018. godine, održan je jednodnevni seminar na temu: “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”

Seminar je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave spoljnom trgovinom. Rukovodiocima u spoljno trgovini i deviznom poslovanju, tim liderima, menadžerima, šefovima računovodstva i knjigovođama.

Neki spoljnotrgovinski poslovi pored plaćanja carine i PDV podležu naknadnom obračunu i plaćanju poreza po odbitku.

Broj spoljnotrgovinskih poslova koji podležu naknadnom oporezivanju sve je veći i komplikovaniji.

Usvojen je Novi Zakon o porezu na dobt pravnih lica, objavljen  “Službeni glasnik RS”, br. 113/2017. koji donosi značajne izmene koje se odnose na porez po odbitku. Izmene u primeni člana 40. stav 1.  tačka 5) Zakona  stupaju na snagu 01. 04. 2018. godine.

Od 01. 03. 2016. godine  obavezna je primena obračuna i plaćanja poreza po odbitku, po stopi od 20%, na usluge koje su primljene ili će biti primljene od stranih kompanija i korišćene  na teritoriji Republike Srbije.

Ova novina – plaćanje poreza na primljene usluge od stranih lica propisana je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, stupio je na snagu 01. 01. 2016. (“Službeni glasnik RS”, br. 112/2015. dalje Zakon).  Odredbe člana 40. stav 1.  tačka 5) Zakona  koje se odnose na oporezivanje primljenih usluga primenjuju se od 01. 03. 2016. godine.

Usvojen je i novi Pravilnik o sadržini Poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (Sl. Glasnik br. 14/2016), pored novih šifara uveden i novi Obrazac PDPO/S, koji se isključivo podnosi elektronski.

Od 01. 03. 2016. godine proširen je spisak spoljnotrgovinskih poslova koji se oporezuju porezom po odbitku po stopi od 20%, dodatna obaveza uvedena je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Zakon je svojen 29. 12. 2015. godine, stupio je na snagu 01. 01. 2016. (“Službeni glasnik RS”, br. 112/2015. dalje Zakon). Odredbe člana 40. stav 1.  tačka 5) Zakona primenjuju se od 01. 03. 2016. godine. Znači od 01. 03. 2016. godine primljene usluge ili koje će biti primljene ili korišćene  na teritoriji Srbije od stranih kompanija oporezuje se  porezom po odbitku po stopi od 20%.

Usvojen je i novi Pravilnik o sadržini Poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (Sl. Glasnik br. 14/2016), pored novih šifara uveden i novi Obrazac PDPO/S, koji se isključivo podnosi elektronski.

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku imaju samo rezidentna pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige.

Cilj seminara je bio upoznavanje sa opštim odredbama ali i specifičnostima u primeni Zakona o međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.


Teme na seminaru su bile sledeće:

1) Zakoni i drugi porpisi koji se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja

– Popunjavanje  novih PDPO/S obrazaca, utvrđivanje šifara osnova prema novom Pravilniku;
• Obveznik poreza po odbitku, i ko ima pravo na povlašćeni status u obračunu i plaćanju;
• Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa utvrđenim poreskim stopama;
• Krivično delo neuplaćivanja poreza po odbitku i krivično delo poreske utaje;

2) Prihodi / rashodi koji podležu obavezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku
• Pojam rezidenta i nerezidenta

3) Prihodi od kapitala
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja nerezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende na teritoriji Srbije;
• Oporezivanje prihoda / rashoda od kamata sa primerima;
• Oporezivanje rashoda na zakup pokrentnih i nepokretnih stvari, sa primerima;
• Oporezivanje likvidacionog ostatka nerezidentu;
• Oporezivanje poslovnih transakcija sa firmama koje imaju sedište u nekoj od zemalja „poreskog Raja“;

  • Oporezivanje naknada po osnovu licence za softver i drugih plaćanja vezana za softvere sa primerima iz prakse;
  • Obračun poreza po odbitku na usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike od stranog lica oporezuje se stopom od 20% poreza po odbitku.

Seminar je održala dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“, predavač na brojnim seminarima u Privrednoj komori Novog Sada, Beograda, Čačka, Valjeva, Požarevca, sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navedenoj temi (www.biljanatrifunovic.ifa.com).
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, CD sa obrascima i svom potrebnom literaturom koja je aktuelna i primenjljiva u procesu rada.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: CALCULUS doo, Beograd, FINPOS doo, Novi Beograd, LKV CENTAR doo, Beograd, HPC doo, Beograd, PJ Kruševac, HENDI-TEL doo, Beograd, SRBIJA CARGO doo, Beograd, FERTICO doo, Niš.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović