Izjava dobaljača o preferencijalnom poreklu robe

Carinskim zakonom propisani su uslovi za izdavanja EUR 1 Obrasca i prihvatanje izjave o preferencijalnom poreklu robe.
Odgovorni za tačnost porekla robe prilikom izvoza ili kasnije kontrole porekla robe je izvoznik. Izvoznik prilikom izvoza robe koju je kupio od dobavljača može da traži od dobavljača izjavu o preferencijalnom poreklu robe i potrebnu dokumentaciju za dokazivanje porekla. Ta dokumentacija su računi prilikom kupovine repromaterijala, uvozna dokumentacija repromaterijala. Kada dobavljač da izjavu o preferencijalnom poreklu robe ima obavezu da sarađuje sa carinskim organima u slučaju provere porekla.
Takođe bez obzira što je dobavljač dao izjavu o poreklu robe, odgovornost je uvek na izvozniku.

Da bi Uprava carine izdala nekom izvozniku EUR 1, potrebno je da dostavi odgovarujuće dokaze o poreklu robe. Carinski organi su dužni da čuvaju sve zahteve za izdavanje EUR 1 Obrasca i sva dokumenta priložena kao dokaz o poreklu robe za izdaavanje EUR 1 Obrasca.

Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom propisana je forma izjave dobavljača o poreklu robe.

 

KRATKOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA

ZA ROBU SA POREKLOM (PRILOG 14)

 

Ja, dole potpisani, izjavljujem da je roba navedena na ovom računu __________________________ (1) proizvedena u Republici Srbiji i da zadovoljava pravila o poreklu robe koja važe u preferencijalnoj trgovini sa _________________________(2)

Obavezujem se, ukoliko se to traži, carinskim organima dati na uvid dokaze koji potvrđuju ovu izjavu.

_______________ (3) _______________ (4)
  _______________ (5)
  _______________ (6)

_____________
(1) Broj i datum izdavanja računa. Ako je samo deo robe sa računa obuhvaćen izjavom, tu robu treba posebno označiti (npr. zvezdicom*), a na izjavi se treba pozvati na posebnu oznaku. Ukoliko se koristi neki drugi komercijalni dokument a ne račun, umesto reči „računu“ staviti naziv tog dokumenta.
(2) Zemlja na koju se odnose pravila o preferencijalnom poreklu
(3) Datum i mesto
(4) Naziv privrednog društva
(5) Potpis
(6) Ime i prezime osobe koja je potpisala izjavu i funkcija u privrednom društvu

 

 

DUGOROČNA IZJAVA DOBAVLJAČA ZA

ROBU SA POREKLOM (PRILOG 15)

 

Ja, dole potpisani, izjavljujem da je dole navedena roba

_______________ (1) _______________ (2)
_______________ _______________
_______________ _______________

koja se redovno isporučuje privrednom društvu ___________________________ (3) proizvedena u Republici Srbiji i da zadovoljava pravila o poreklu robe koja važe u trgovini sa ______________________________ (4).

Ova izjava važi za sve buduće isporuke ovih proizvoda otpremljenih u vremenskom periodu od __________ do __________ (5). Obavezujem se odmah obavestiti _____________________________ (3) ukoliko izjava prestane da važi.

Obavezujem se, ukoliko se to traži, carinskim organima dati na uvid dokaze koji potvrđuju ovu izjavu.

_______________ (6) _______________ (7)
  _______________ (8)

____________
(1) Opis robe
(2) Trgovačka oznaka (broj modela, tip, itd.)
(3) Naziv privrednog društva kome se roba isporučuje
(4) Zemlja na koju se odnose pravila o preferencijalnom poreklu
(5) Vremenski period za koji se izdaje dugoročna izjava (ne duže od 12 meseci)
(6) Mesto i datum
(7) Potpis
(8) Ime i prezime osobe koja je potpisala izjavu i funkcija u privrednom društvu

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović