PDV ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU STRANIM PRAVNIM LICIMA

oslobadjanje-porezaOporezivanje usluga koje domaća lica – obveznici PDV pružaju stranim licima, definisano je članom 12. Zakona o PDV.  Član 12. definiše —  Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost.

Međutim, nisu sve usluge oporezovane na osnovu sedišta pružaoca usluga. Neke usluge, kao što su usluge ekonomske propande, oporezuju se na osnovu sedišta primaoca određene usluge.

Član 12. stav 3. Tačka 4) ptrecizirano je mesto:

4) u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama:

(1) iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava na osnovu rent a car ugovora;

(2) pružanja telekomunikacionih usluga;

(3) preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od vršenja neke delatnosti ili korišćenja nekog prava;

(4) u oblasti ekonomske propagande;

(5) prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih prava, prava na patente, licence, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine;

(6) bankarskog, finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja i reosiguranja, osim iznajmljivanja sefova;

(7) savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga;

(8) obrade podataka i ustupanja informacija,uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu, kao i davanja informacija telefonom ili na drugi način;

(9) stavljanja na raspolaganje osoblja;

(9a) kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava;

(9b) omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama, uključujući i usluge omogućavanja učešća na organizovanom tržištu električne energije;

(10) pruženim elektronskim putem, kao i radio-televizijskim uslugama;

 

Da zaključimo, prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost obračun poreza se vrši prema mestu prometa usluga. Ukoliko obveznik PDV pruža usluge stranim pravnim licima koja nemaju poslovnu jedinicu ili predstvaništvo na teritoriji Republike Srbije onda se mestom prometa smatra sedištve stranog pravnog lice. Prilikom prometa pobrojanih  usluga  ne obračunava se i ne iskazuje na računima domaćih lica PDV. Obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza za te pružene usluge.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović