PLAĆENE USLUGE EBRD I OBAVEZA PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU

EBRDNedavno je beogradska kancelarija Evropske banke za obnovu i razvoj,  organizovala četvorodnevnu radionicu na temu „Aktivno rukovođenje“.  Radionica je bila namenjena ženama preduzetnicama.  Prisustvovanje radionici zahtevalo je i plaćanje  kotizacije.

Učesnice pomenute radionice postavile su pitanje: da li plaćanje stranom licu  – konretno EBRD za primljenu uslugu podleže obračunu i plaćanju poreza po odbitku, prema članu 40. stav 1 tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica?

Činjenica je da od 01. 03. 2016. godine domaći privrednici imaju obavezu da obračunaju i plate porez po odbitku od 20% za primljene usluge ili usluge koje će biti primljene na teritoriji Srbije a pružile su ih strana lica, ukoliko UIDO nije drugačije definisano. Takođe, postoji i obaveza dostavljanja elektronskog obrasca PDPO/S.

U konkretnom slučaju ta obaveza ne postoji, kada se radi o plaćanju usluga prema EBRD  na osnovu odredbe člana 53. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj (Zakon o ratifikaciji Sporazuma o formiranju Evropske banke za obnovu i razvoj, „Sl.list SFRJ- Međunarodni ugovori“, br.5/91,“Sl.list SCG – Međunarodni ugovori“, br.3/05) propisano je da će u okvirima zvaničnih aktivnosti Banke, sva sredstva, imovina i dobitak biti izuzeti iz svih direktnih poreza.

Da je tako, potvrđuje i tumačenje Ministarstva finansija, koje je dato još 2010. godine na osnovu

 

 

 

(Mišljenje Ministarstva finasija, br.430-07-96/2010-04 od 12.04.2010 god) izvod iz mišljenja glasi:

 

„Prema odredbi člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.glasnik RS“, br.25/01… 18/10, u daljem tekstu: Zakon), na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog obveznika po osnovu dividende i udela dobiti u pravnom licu, autorskih naknada, kamata i naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, obračunava se i plaća porez po odbitku od 20%, ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 1. ovog zakona za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i isplaćuje na propisane račune u momentu kada je prihod ostvaren, odnosno naplaćen, pri čemu osnovicu za obračun porezo po odbitku na kamatu ( u slučaju da se radi o prihodu nerezidenta po osnovu kamata) čini bruto iznos kamate za isplatu, koji je obarčunat u skladu sa zakonom i ugovorom o kreditu.

Odredbom člana 53. Sporazuma o osnivanju Evropske banke za obnovu i razvoj ( Zakon o ratifikaciji Sporazuma o formiranju Evropske banke za obnovu i razvoj, „Sl.list SFRJ- Međunarodni ugovori“, br.5/91,“Sl.list SCG- Međunarodni ugovori „, br.3/05) propisano je da će u okvirima zvaničnih aktivnosti Banke, sva sredstva, imovina i dobitak biti izuzeti iz svih direktnih poreza“.

 

Na osnovu iznetog ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku za primljene usluge od strane EBRD.

Nemoguće je popuniti i dostaviti propisani obrazac PDPO/S.

 

Poreska prijava u elektronskom formatu i nije moguće podneti je bez čekiranja određenih polja:

  • polje 3.10. Potvrda o rezidentnosti i prilaganja dokumenata, ukoliko se u
  • polje 3.6. Poreska stopa unese „O“ . Nemoguće je da se umesto potvrde o rezidentnosti priloži u pdf (ili png, jpeg, bmp) citirano  mišljenje Ministarstva finasija ili dokument u kojem će navesti da je reč o isplati prihoda na koji se ne plaća porez po odbitku u skladu sa pomenutim međunarodnim ugovorom.
  • polje 3.3. Država u koje  se unosi dvokakakterna oznaka zemlje primaoca prihoda/naknade iz Šifarnika zemalja koji se objavljuje u skladu sa sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom,  u konkretnom slučaju, i pored toga što nema svojstvo poreskog rezidenta Velike Britanije moguće je uneti oznaku „GB“ za Veliku Britaniju.
  • u Katalogu šifara vrste prihoda/ naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku propisana šifra 10162 za isplatu prihoda koja ostvaruje nerezidentno pravno lice koju nije na listi jurisdikcije sa prefercijalnim poreskim sistemom, po osnovu usluga, pri čemu se porez ne plaća u Srbiji, već i zemlji rezidentnosti, u skladu sa UIDO i da nije propisana posebna šifra kada je reč o isplati prihoda po osnovu usluga na koje se ne plaća porez po odbitku u skladu sa pomenutim međunarodnim ugovorom koji se odnosi na Evropsku banku za obnovu i razvoj, u poreskoj prijavi pod rednim brojem 3.4. Šifra vrste prihoda/ naknade može se upisati 10162.

Iz svega navedenog smatramo da obveznik nema obavezu podnošenja poreske prijave ako se ona tehnički ne može podneti.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović