• Home
  • Blog
  • Direktor predstvaništva stranog privrednog društva – status i obaveze

Tag Archive

Tag Archives for " Direktor predstvaništva stranog privrednog društva – status i obaveze "

Direktor predstvaništva stranog privrednog društva – status i obaveze

Predstavništvo stranog pravnog lica kao isplatilac prihoda dužno je da po odbitku obračuna i plati porez i pripadajuće doprinose u momentu isplate prihoda po osnovu naknade za rad saglasno ugovoru o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora, koji iznos naknade kao bitan element ugovora treba da bude iskazan u tom ugovoru. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. […]

Detaljnije...