Povezana lica

Najveće nedoumice privrednika su povezana lica

 

Prvi korak, kada se radi o povezanim licima i transfernim cenama jeste definisanje i utvrđivanje ko ima obavezu da  dostavlja Izveštaj o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem,  privrednicima je ova tema i dalje nejasna.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica detaljno je definisao ko se smatra povezanim licem, i  obavezu iskazivanja transakcija u poreskom bilansu, u članu 59. Zakona. Kada se radi o preduzetnicima, i oni imaju istu obavezu kao i privredna društva, njihova obaveza je definisana članom 36. Zakona o porezu na dohodak građana, koji praktično upućuje preduzetnike da primene odredbe člana 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

 

Da bi razjasnili, ko treba Poreskoj Upravi da dostavlja izveštaj o transfernim cenama, prvi korak je da se utvrdi da li postoji povezanost između privrednih subjekata.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica,  je u članu 59. okarakterisao četiri nivoa povezanosti.

Povezanim licima smatraju se:

  1. Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona);
  2. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona);
  3. Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona);
  4. Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).

 

Kako to u praksi izgleda. Objasnićemo svaki od 4 nivoa povezanosti.

 

  1. Svako fizičko ili pravno lice koje je vlsanik 25% ili više osnivačkog kapitala u nekom privrednom društvu, i pri tome je vlasnik sa 25% ili više kapitala u nekom drugom preduzeću, postoji osnov povezanosti po kapitalu. Ukoliko ova dva ili više sličnih preduzeća posluju međusobno, prodaju robe ili usluge jedni drugima dužni su da dostave izveštaj o transfernim cenama. Nije retka situacija da jedno fizičko ili pravno lice učestvuje u kapitalu – osnivač je više pravnih lica. Ukoliko ta društva posluju međusovno potrebno je uraditi studiju.

Kada je neko pravno lice osnivač – matična firma koja je osnovala jedno ili više preduzeća u zemlji ili inostranstvu, ili ima ogranak, poslovanje između ovih firmi, jeste predmet analize da li su ta preduzeća poslovala po tržišnim ili transfernim cenama.

 

  1. Sledeći nivo povezanosti jeste UPRAVLJAČKI. Ukoliko direktor jednog privrednog društva ima sva ovlaćenja u poslovanju, samostalno zastupa firmu, ima pravo donošenja odluka, potpisivanje ugovora, plaćanje i naplatu, a nema osnivački ulog u toj frimi, bez obzira prema Zakonu se smatra da je lice sa učešćem od 25% kapitala. Ukoliko direktor tog preduzeća, je direktor u nekom drugom preduzeću /dozvoljeno je/, ili je vlasnik ili suvlasnik u nekom drugom preduzeću, i ta dva preduzeća međusobno posluju – postoji obaveza izrade studije o transfernim cenama.

 

  1. Treći nivo – rodbinski, on je najširi, odnosno pobrojani su svi znani članovi familije od: bračni drugovi, deca, usvojena deca, njihovi bračni drugovi, deca usvojene dece. Dalje, roditelji od bračnih drugova, braća i sestre od tetaka, stričeva, ujaka i njihovi bračni drugovi. Vanbračni partner i njihova deca, kao i ostali srodnici. Ukratko sva familija šira, jedino su kumovi i komšije izostavljeni sa spika povezanih lica, a oni su nam često i više nego rođeni! Kako to u praksi funkcioniše, bilo ko od pobrojanih srodnika, ukoliko je vlasnik, suvlasnik ili direktor nekog drugog privrednog subjekta, ili vlasnik preduzetničke radnje, i ako vaša firma ima poslovne odnose sa firmom od srodnika – propisana je obaveza utvrđivanja da li ste radili – fakturisali jedni drugima po tržišnim cenama ili transfernim, i uz poreski bilans PU da dostavite izveštaj o transfernim cenama.

 

  1. Četvrti nivo povezanosti je najlaše utvrditi, bez obzoira što se radi od oko 60 zemalja, bitno je samo da firma sa kojom ste imali poslovne odnose ima sedište ili čak samo kancelariju u nekoj od zemlaja iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – Lakše razumljivo ”zemlje poreskog raja” . Ako ste imali prodaju/kupovunu robe ili usluge sa firmom iz tog regiona, dovoljno je da imate obavezu za dostavljanjem izveštaja/studije o transfernim cenama, bez obzira na vlasničke, rodbinske ili upravljačke odnose.

 

PREUZMITE SPISAK  JURISDIKCIJA SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM

 

 

Mišljenja  Ministarstva finansija čitaju se selektivno?

Roditelji i deca

Više puta je bio komentar, na mišljenje Ministarstva, koje je dato ispravno, ali je bivalo pročitano samo do pola kako ljudima odgovara. Pitanje je glasilo ako otac – majka je vlasnik sa 100% kapitala i direktor u firmi A,  dete je vlasnik  100% i direktor u firmi B da li su to povezana lica. Početak odgovora je NE – i to je tačno. Imate to na blogu. Ali ide novi pasus gde kaže, ako su te dve firme poslovale međusobno onda se radi o transfernim cenama i potrebno je uraditi i dostaviti izveštaj o transfernim cenama.

 
IMATE OBAVEZU DA DOSTAVITE STUDIJU O TRANSFERNIM CENAMA Kontaktirajte nas, naše iskustvo u radu je veliko. Možemo vam pomoći i uraditi studiju u roku. Javite se na telefon 063 385 262 ili 0063 8796 175. Pišite nam na mejl: biljana@ifa.co.rs ili dejan@ifa.co.rs

Bračni drugovi

Povezana lica su i bračni drugovi. Ukoliko je suprug vlasnik preduzeća, supruga je vlasnik preduzetničke radnje. Zakonom je dozvoljeno. Ukoliko oni ne posluju  međusobno. Nema prihoda i rashoda. Onda nema ni obaveze studije o transfernim cenama. Međutim, ukoliko ova dva privredna subjekta u vlasništvu muža i žene posluju (i vambračna zajednica isto je predmet analize), te transakcije su predmet analize poslovanja po osnovu transfernih cena.

 

Isto fizičko lice je vlasnik preduzeća i direktor u drugom preduzeću

Jedno takođe često pitanje koje  su  privrednici postavljali Ministarstvu finansija, da lise radi o povezanim licima ako je jedno fizičko lice 100% vlasnik preduzeća, au drugom preduzeću je direktor.

Ukoliko ova dva privredna subjekta posluju nezavisno, nema međusobnih transakcija – radi se o nepovezanim licima.

Ukoliko je direktor u drugom preduzeću  registrovan u APR sa ograničavajućim ovlašćenjima, tada nema osnova povezanosti niti studije o transfernim cenama.

Međutim, ukoliko direktor odlučuje samostalno, nisu upisana određena ograničenja u APR onda se smatra da direktor ima značajan  uticaj u donošenju poslovnih odluka. Ukoliko ova dva privredna subjekta imaju međusobnih transakcija studija o transfernim cenama je obavezna.

Kupovina/prodaja nepokretnosti i osnovnih sredstava od povezanog lica – takođe se iskazuje u studiji o transfernim cenama

Promet nepokretnosti i opreme često se realizuje između povezanih lica. Transakcije nabavke osnovnih sredstava i nepokretnosti obavezno se iskazuju u elaboratu o transfernim cenama.

Kada se radi o prodaji opreme za obavljanje delatnosti – nema nikakvih dilema, te transakcije jesu predmet iskazivanja u eleboratu o transfernimcenama i proveri da li je transakcija obavljena po tržišnoj ili dogovornoj ceni.

U situaciji kada se radi o prodaji nepokretnosti – tu pored poreza koji može biti – porez na prenos apsolutnih prava (tada tržišnu vrednost i osnovicu utvrđuje PU). Kada je u pitanju prvi prenos vlasništva nad nepokretnošću – tada se iskazuje i plaća PDV. Pored ova dva poreza, prodaja nepokretnosti može biti i posebno oporezovana ako se utvrdi da je prodavac ostvario od te prodaje kapitalnu dobit.  Kada postoji kapitalna dobid od prodaje nepokretnosti ona je posebno oporezovana i tada nema potrebe da se ta transakcija iskazuje u transfernim cenama.

Kapitalna dobit se utvrđuje kao razlika između tržišne prodajne cene i nabavne cene objekta – odnosno cene koštanja.

Pozajmice između povezanih lica – su posebno obrađene i ima dosta tekstova na platformi o pozajmicama.

  Kako knjigovođe mogu da pomognu klijentima ali i sebi?

 

Knjigovostvo – računovodstvo inetrno ili eksterno popunjava obrazac PB-1 ili PB-2. Prema odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko transakcije sa povezanim licima nisu iskazane u poreskom bilansu. Kazne se kreću od 100.000 dinara pa do 2.000.000 dinara.

Lako je utvrditi povezanost kada se radi o povezanim licima gde je inostrana ili neka druga firma osnivač obveznika. Takođe, iz dokumentacije lako se vidi da  je potrebno uključiti u studiju o transferim cenama transakcije sa firmama koje imaju sedište u nekoj od zemalja iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom. Postoji dokumentacija.

Međutim, kada obveznik izveštavanja posluje sa familijom, nemoguće je da knjigovođa zna svu braću, sestre i ostalu rodbinu vlasnika firme.

Iz razloga, da zaštite sebe ali i svog klijenta. Preporučujemo vam da direktor/vlasnik firme da pismenu izjavu da li među klijentima (kupci i dobavljači) sa kojima je bilo transakcija, ima povezaih lica. Ako ih ima, da navede nazive firmi.

PREUZMITE MODEL IZJAVE

 

Od velike je važnosti pravilno knjiženje. Evidentiranja poslovnih promenat iskazati ih na propisanim kontima – koja se odnose na povezana lica.

 

Računi na kojima se iskazuju transakcije sa povezanim licima

 

 

​JAVITE SE.

Mi radimo studije o transfernim cenama za velike međunarodne korporacije, ali i za domaća povezana lica. Uradićemo za vašu kompaniju studiju profesionalno i brzo. Za iskazane podatke mi snosimo odgovornost pre PU.

Naši telefoni su: +381 63 385 262  i +381 63 8796 175

Pišite nam: biljana@ifa.co.rs ili dejan@ifa.co.rs

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović