Carina takođe kontroliše trgovinu između povezanih lica

Prilikom uvoza robe, pored ostale dokumentacije, špediter  Upravi Carina dostavlja i  DCV obrazac – Dekleracija o carinskoj vrednosti robe. Prilikom popunjavanja Obrasca potrebno je čekirati polje da li se radi o uvozu robe od povezanog lica. Često se dešava da se taj važan podatak popuni bez prethodne provere o tačnosti podatka.

 

DCV Deklaracija za carinsku vrednost

 

Prilikom uvoza robe čija je nabavna vrednost veća od 10.000 eura, pored ostale dokumentacije, špediter  Upravi Carine dostavlja i  DCV obrazac – Dekleracija o carinskoj vrednosti robe.

Špediter i ume uvoznika podnosi Upravi carine propisana dokumenta:

 • dokumenta propisana Konvencijom TIR i Konvencijom ATA;
 • standardizovana međunarodna dokumenta JCI (Jedinstvena  carinska isprava),
 • DVC (Deklaracija za carinsku vrednost),
 • spisak naimenovanja, sa prevodom računa;
 • transportne i komercijalne isprave kao
 • i knjigovodstveni zapisi koji mogu zameniti osnovna carinska dokumenta);
 • standardizovani nacionalni dokument Sažeta deklaracija, koji se koristi
 • u posebnim slučajevima kada se prevozne isprave ne mogu prihvatiti..

 

Navedena dokumenta u ime uvoznika predaje na carinjenje špediter po nalogu uvoznika. Treba naglasiti da za tačnost i ispravnost podataka na dokumentima odgovara uvoznik, i ako ih popunjava i dostavlja špediter.

 

Nepisano pravilo je da špediter – carinski zastupnik, klijentu dostavi blanko set dokumenta na potpis (obično po kuriru, i to na brzinu), bez detaljnijeg objašnjenja i postavljanja dodatnih pitanja. Iz tog razloga, dešava se da uvoznik, najčešće ni ne pročita tekst obrasca, jednostavno potpiše obrasce koje će špediter po nalogu popuniti i što pre ocariniti robu iz uvoza.

U ovom tekstu želimo posebno da naglasimo značaj i važnost pažljivog popunjavanja DCV obrasca.

https://www.youtube.com/watch?v=4HceBvBcgxA&t=61s

Deklaracija za  carinsku  vrednost  DCV

 

Obrazac DCV u prvom delu sadrži rubrike koje se odnose na naziv i adresu prodavca, podatke o kupcu (uvozniku), ali i važnu napomenu, da za tačnost podataka odgovara deklerant – uvoznik, i ako on ne popunjava pomenuti obrazac.

Polje 7. DCV obrasca je jako važno, kao i sva polja. Ali tu se veoma često pravi greška.

Polje 7. odnosi se na uvoz robe od povezanog lica. U fus noti data su detaljna objašnjenja ko se smatra povezanim licem,

Smatra se da su kupac i prodavac povezana lica ako:

 • je jedan od njih rukovodilac ili direktor firme koja je u vlasništvu onog drugog;
 • su pravno povezani partneri u poslu;
 • su u odnosu poslodavac i zaposleni;
 • je jedan od njih direktni ili indirektni vlasnik, kontroliše ili poseduje 5% ili više akcija s pravom glasa ili deonica u svakoj firmi;
 • jedan direktno ili indirektno kontroliše drugog;
 • su posredno ili neposredno pod kontrolom trećeg lica ili
 • su članovi iste porodice.

 

Takođe postoji pitanje (b): Da li povezanost UTIČE  na cenu uvezene robe?

I opcioni odgovor pod (c) Da li se transakcijska vrednost uvezene robe PRIBLIŽAVA  transakcijskoj vrednosti iste ili slične robe uvezene u isto ili približno vreme?

Ako je odgovor „DA“ navesti pojedinosti.

Tekstualni deo je sa leve strane obrasca dok su na desnoj strani postavljene kućice sa opcijom da se odgovori čekiraju sa DA ili NE.

Iz nepoznavanja specifičnih odnosa između prodavca i uvoznika, špediteri obično sva polja čekiraju sa NE, što može kasnije da izaozove ozbiljne posledice po uvoznika.

Ovim putem skrećemo vam pažnju, da kada imate uvoz robe veće vrednosti od povezanog lica, pažljivo još jednom obratite pažnju na fus notu, objašnjenja, i skrenite pažnju svom špediteru, da ako ima potrebe, da ta polja označi sa DA.

Pregledajte DCV obrazac u prilogu!

DCV OBRAZAC

Zašto je ovo važno?

Situacije kada se može  proveriti tačnost podataka u polju 7 DCV obrasca:

 1. u naknadnoj carinskoj kontroli, carinski inspektor može da utvrdi da se radi o uvozu od povezanog lica, a da je u DCV obrascu navedeno suprotno:
 2. Niste platili uvezenu robu u roku od 365 i želite da izvršite registraciju kreditnog odnosa kod NBS na obrascu O-1, koji takođe traži podatke o povezanosti između prodavca i uvoznika;
 3. Prilikom izrade studije o transfernim cenama, stručno lice koje radi studiju, takođe je dužno da proveri sve ove podatke;
 4. Poreska inspekcija, ima pravo da kontroliše sva dokumenta;

 

U svakom slučaju, kontrole, i digitalizacija koja sve više zastupljena omogućavaju da se na brojne načine provere podaci. Da ne bi došli u situaciju da plaćate kazne i imate dodatne probleme, posvetite vreme, definišite prilikom svakog uvoza da li se radi o uvozu robe od povezanog lica ili ne. Nakon toga, NAGLASITE u nalogu za rad špediteru, da se radi u uvozu od povezanog lica, da bi ispravno popunio obrazac DCV.

 

Kada se ne dostavlja DCV obrazac i ako se radi o uvozu od povezanog lica?

 

Deklaracija za  carinsku  vrednost  (u  daljem  tekstu  DCV),  je  propisan službeni obrazac na kome se unose podaci o vrednosti uvezene robe za jednu pošiljku u svrhe naplate carinskih dažbina i poreza na  dodatnu vrednost. Obrasci deklaracije mogu biti dopunjeni, dodatnim stranicama BIS koji čine sastavni   deo   deklaracije.

DCV  se  prilaže  uz  svaku uvoznu  carinsku deklaraciju za robu koja podleže ad valorem carinskoj dažbini osim kada je:

– ukupna carinska vrednost pošiljke dinarska protivvrednost 3.000 € ili manja, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

– za robu bez plaćanja protivvrednosti čija je carinska vrednost pošiljke dinarska protivvrednost 1.000 € ili manja, odnosno ekvivalentan iznos u drugoj konvertibilnoj valuti;

– i u drugim propisanim slučajevima.

 

Ako želite više stručnih i korisnih tekstova iz ove oblasti Pretplatite se na platformu, koja će vam pomoći da lakše i brže radite svoj posao.

Šta znači izraz  Ad valorem?

Ad valorem, carina (engl. ad valorem duty, njem. Wertzoll), znači da se plaća uvozna taksa, tj. carina

Deklaracije za carinsku vrednost se popunjavaju na način propisan u  Pravilniku o obrascima  za  primenu  Carinskog zakona a  šifre  koje  se upisuju u pojedine rubrike sadržane su u Kodeksu šifara  za popunjavanje isprava u carinskom postupku.

Zanima vas studija o transfernim cenama Slobodno se javite, +381 63 385 262

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović