Obuka zaposlenih za stranog osnivača – određivanje mesta prometa PDV-a

ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGE OBUKE FIZIČKIH LICA – KANDIDATA ZA ZAPOSLENJE U NEMAČKOJ, KOJU OBVEZNIK PDV – OGRANAK U REPUBLICI SRBIJI PRUŽA SVOM OSNIVAČU IZ MAĐARSKE

Kada strano lice iz Mađarske, koje se bavi dovođenjem u vezu poslodavaca iz Nemačke sa fizičkim licima – kandidatima za zaključivanje ugovora o radu sa tim poslodavcima, osnuje ogranak u Republici Srbiji s ciljem da taj ogranak za potrebe stranog lica (svog osnivača) organizuje obuku fizičkih lica – kandidata, odnosno da obuči fizička lica – kandidate, smatra se da obveznik PDV – ogranak pruža uslugu organizacije obuke fizičkih lica – kandidata, odnosno uslugu obuke fizičkih lica – kandidata stranom licu iz Mađarske, te se za promet navedene usluge, za koju obveznik PDV – ogranak naplaćuje naknadu od stranog lica (svog osnivača), PDV ne obračunava i ne plaća, s obzirom na to da je mesto njenog prometa mesto u Mađarskoj u kojem strano lice ima sedište

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-338/2020-04(2) od 6.7.2021. godine)

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020 – dalje: Zakon), kada strano lice iz Mađarske, koje se bavi dovođenjem u vezu poslodavaca iz Nemačke sa fizičkim licima – kandidatima za zaključivanje ugovora o radu sa tim poslodavcima, osnuje ogranak u Republici Srbiji s ciljem da taj ogranak za potrebe stranog lica (svog osnivača) organizuje obuku fizičkih lica – kandidata, odnosno da obuči fizička lica – kandidate, sa aspekta Zakona smatra se da obveznik PDV – ogranak pruža uslugu organizacije obuke fizičkih lica – kandidata, odnosno uslugu obuke fizičkih lica – kandidata stranom licu iz Mađarske. Za promet navedene usluge, za koju obveznik PDV – ogranak naplaćuje naknadu od stranog lica (svog osnivača), PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom na to da je mesto njenog prometa, u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona, mesto u Mađarskoj u kojem strano lice ima sedište.

Napominjemo, činjenica da korist od obuke imaju i fizička lica – kandidati, koji za tu obuku ne plaćaju naknadu, što znači da se u konkretnom slučaju usluga obuke pruža i tim licima, ali bez naknade i u poslovne svrhe obveznika PDV – ogranka, ne dovodi do obaveze obračunavanja PDV po tom osnovu.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović