• Home
  • Blog
  • Propisi

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju

(„Sl. glasnik RS“, br. 6/2013, 74/2013, 32/2018 i 3/2021)

  1. Finansijski krediti i zajmovi iz inostranstva u devizama koji nisu namenjeni za plaćanje uvoza robe i usluga, finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu i otplatu ranije korišćenih kredita iz inostranstva – koriste se pod uslovima i na način koji su propisani ovom odlukom.

Rezidenti – banke, pravna lica, preduzetnici i fizička lica finansijski kredit i zajam iz stava 1. ove tačke (u daljem tekstu: kredit) uzimaju od nerezidenata – banaka, pravnih i fizičkih lica, a ogranci stranih pravnih lica od nerezidenata – osnivača.

  1. Kredit može da bude otplaćen tek nakon isteka jedne godine od datuma njegovog korišćenja, a ako je korišćenje kredita ugovoreno u više tranši – ovaj rok se za svaku pojedinačnu tranšu računa od datuma korišćenja te tranše.

Ako se kredit otplaćuje u više rata, otplata može da počne tek nakon isteka šest meseci od datuma svakog korišćenja tog kredita, a vrši se u srazmernim ratama do otplate ukupnog iznosa kredita.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović