Uvoz reklamnog materijala

Vrednost reklamnog materijala do koje može da se primeni carinska povlastica

Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na reklamni materijal se može ostvariti isključivo na reklamni materijal čija ukupna vrednost (po pošiljci) ne prelazi propisani iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, dok svaki iznos (po pošiljci) preko pomenutog iznosa podleže naplati uvoznih dažbina, u celosti

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-I-030-01-454/4/2020 od 4.12.2020. godine)

„U poslednje vreme Upravi carina obratile su se neke carinarnice u cilju bližeg tumačenja člana 247. tačka 1) Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 91/2019 – dr. zakon i 144/2020), a s tim u vezi i člana 23. stav 5. Uredbe o carinskim povlasticama („Sl. glasnik RS“, br. 38/2019 i 86/2019 – dalje: Uredba), konkretno u pogledu deljivosti povlastice propisane navedenom odredbom u situacijama kada je vrednost robe veća od propisane povlastice (primera radi, vrednost pošiljke je 4.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, da li postoji mogućnost da se deo pošiljke do vrednosti 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti ocarini uz primenu povlastice, a da se na ostatak od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti plate uvozne dažbine).

S tim u vezi, podsećamo da je članom 247. tačka 1) Carinskog zakona propisano da se uvozne dažbine ne plaćaju, između ostalog, na reklamni materijal i uzorke koji se besplatno primaju iz inostranstva.

U tom smislu je i odredba člana 23. Uredbe, kojim članom je, u st. 1. i 2. propisano da se uvozne dažbine ne plaćaju na reklamni materijal i uzorke koji se besplatno primaju iz inostranstva, u skladu sa prethodno navedenom zakonskom odredbom, kao i da, u svrhu korišćenja navedene povlastice, korisnik iste mora podneti carinskom organu izjavu ili drugi dokaz stranog pošiljaoca da reklamni materijal i uzorke šalje besplatno, te svoju izjavu da će taj materijal besplatno podeliti u reklamne svrhe, odnosno da će uzorke upotrebiti u svrhe za koje su uvezeni.

U stavu 5. navedenog člana Uredbe propisano je da se reklamnim materijalom i uzorcima, između ostalog, smatraju i štampani ili snimljeni materijal, objave, oglasi, plakati, katalozi, mikrofilmovi i drugi oblici trgovinskog obaveštenja o robi, prevozu i uslugama koje pruža strani pošiljalac, razni reklamni predmeti na kojima je vidno utisnuta firma stranog pošiljaoca sa kojim korisnik povlastice održava poslovne veze, do ukupne vrednosti 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

S tim u vezi, radi prevazilaženja nejasnoća koje su se kod nekih carinarnica pojavile u postupku primene prethodno citiranih odredbi Carinskog zakona i Uredbe, konkretno da li je predmetna povlastica deljiva u situaciji kada je vrednost reklamnog materijala veća od propisane povlastice ili se mora ocariniti bez primene povlastice za celokupnu pošiljku, polazeći od prethodno navedenih odredbi carinskih propisa, proizilazi da povlastica ne može biti deljiva, te da se ista može ostvariti isključivo na reklamni materijal čija ukupna vrednost (po pošiljci) ne prelazi propisani iznos od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, a da svaki iznos (po pošiljci) preko pomenutog iznosa podleže naplati uvoznih dažbina, u celosti.

Napred navedeno u skladu je i sa sa mišljenjem Ministarstva finansija, datim po predmetnom osnovu, u aktu tog ministarstva broj: 483-00-00889/2020-17 od 26.11.2020. godine.

O prednjem vas obaveštavamo radi jednoobraznog postupanja i pravilne primene propisa.“

 

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović