Pravilnik o obliku i sadržaju izveštaja o izvozu i uvozu robe dvosrtuke namene, pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE, PRUŽENOJ BROKERSKOJ USLUZI I TEHNIČKOJ POMOĆI

(„Sl. glasnik RS“, br. 103/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj izveštaja koji izvoznik, odnosno uvoznik robe dvostruke namene, broker i pružalac tehničke pomoći dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove spoljne trgovine o izvršenom izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći.

Član 2

Izveštaj iz člana 1. ovog pravilnika sadrži:

1) Poslovno ime i sedište izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći;

2) Broj i vrstu izdate dozvole sa datumom izdavanja;

3) Naziv robe, količinu, vrednost robe po konkretnoj dozvoli, kao i realizovanu količinu i vrednost;

4) Broj i datum carinskog dokumenta (JCI, ATA karnet, tranzitni dokument, Obrazac 302 ili drugi), kao i datum prelaska carinske linije;

5) Broj i datum fakture po kojoj je roba carinjena;

6) Datum sastavljanja izveštaja;

7) Ime i prezime obrađivača izveštaja;

8) Potpis odgovornog lica.

Član 3

Ako ima više vrsta roba, podaci se upisuju prema redosledu koji je naveden u dozvoli i prema datumu carinjenja. Roba se upisuje u skladu sa carinskim dokumentom iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika.

Kod sukcesivnih isporuka, podaci se dopisuju uz prethodno unete podatke za robu koja je već isporučena.

Troškovi (konsultantske usluge, troškovi obuke, transportni troškovi, troškovi osiguranja i ostali troškovi) navedeni u dozvoli prikazuju se u izveštaju odvojeno od robe.

Član 4

Uz popunjen obrazac izveštaja dostavlja se fotokopija dozvole, carinski dokument iz člana 2. tačka 4) i faktura po kojoj je roba carinjena.

Član 5

Obrazac izveštaja odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obliku i sadržaju izveštaja o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 9/14).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PO DOZVOLI

 

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PO DOZVOLI BR. ___________ od _____________ za _________   _______RDN________

 

Naziv i sedište privrednog društva  

 

Roba Po dozvoli Realizovano Carinski dokument Faktura
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
red. br. Naziv Količina
[KD]
Vrednost
[EUR]
Količina
[KD]
Vrednost
[EUR]
Broj Datum Datum
prelaska
granice
Broj Datum
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8                    
9                    
10                    
11                    
12                    
13                    
14                    
15                    
16                    
17                    
18                    
19                    
20                    
Ukupno 0 0,00 0 0,00          

 

Datum Obradio   Potpis odgovornog lica
______________ Ime i prezime ________________________________    
Telefon ________________________________   ______________________________

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović