2

NAPLATA ZAKUPA U DEVIZAMA I PDV

UTVRĐIVANJE IZNOSA PDV U SLUČAJU NAPLATE NAKNADE ZA USLUGU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DEVIZAMA

 

Obveznik PDV – zakupodavac ima pravo da ukupan iznos naknade za promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora (zbir iznosa koji se odnosi na poresku osnovicu i iznosa PDV) naplati u devizama, pri čemu je dužan da pri utvrđivanju iznosa PDV koji duguje po tom osnovu izvrši obračun u domaćoj valuti (dinarima) vrednosti naknade izražene u devizama primenjujući srednji kurs centralne banke koji važi na dan nastanka poreske obaveze.

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00394/2017-04 od 31.8.2017. godine)

 „U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kada obveznik PDV – zakupodavac pruža uslugu davanja u zakup poslovnog prostora zakupcu, dužan je da za promet te usluge obračuna PDV po opštoj stopi PDV od 20% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje, obveznik PDV – zakupodavac ima pravo da ukupan iznos naknade za promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora (zbir iznosa koji se odnosi na poresku osnovicu i iznosa PDV) naplati u devizama, pri čemu je dužan da pri utvrđivanju iznosa PDV koji duguje po tom osnovu izvrši obračun u domaćoj valuti (dinarima) vrednosti naknade izražene u devizama primenjujući srednji kurs centralne banke koji važi na dan nastanka poreske obaveze. U računu koji se izdaje za predmetni promet u skladu sa Zakonom, podaci o iznosu osnovice i iznosu PDV koji je obračunat na tu osnovicu, iskazuju se u dinarima.

U skladu sa odredbom člana 34. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014), plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici se vrši u dinarima.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, a u skladu sa stavom 2. tačka 5) ovog člana Zakona o deviznom poslovanju, plaćanje, naplaćivanje i prenos u Republici mogu se vršiti u devizama po osnovu prodaje i davanja u zakup nepokretnosti.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed