• Home
  • Blog
  • Propisi

ISPLATA NAKNADE DIREKTORU NEREZIDENTU SA KOJIM JE ZAKLJUČEN UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

direktor stranacPrihod koji privredno društvo isplaćuje fizičkom licu – direktoru koji nije u radnom odnosu u tom privrednom društvu po osnovu naknade za rad kao i naknade drugih troškova (u navedenom slučaju – troškova smeštaja, prevoza, korišćenja službenog vozila), na koje se saglasno ugovoru o pravima i obavezama direktora obavezao poslodavac (privredno društvo) i koji su u vezi sa vršenjem poslova direktora, ima poreski tretman drugog prihoda.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-591/2014-04 od 18.7.2016. godine)

 Tumačenje izraza „naknade direktora“ u teoriji poreskog prava, kao i u zakonodavstvu većine zemalja članica OECD, postignuta je saglasnost da se pod njim podrazumevaju ne samo primanja u novcu, već i primanja koja se ostvare u naturalnom obliku ili u vidu drugih pogodnosti (opcijska kupovina akcija, korišćenje stana, upotreba automobila, pogodnosti zdravstvenog i životnog osiguranja, povlastice po osnovu članstva u nekom klubu i, dr.).

Izraz: „zajednički poslovni odbor“, u današnje vreme, odnosi se na organ upravljanja koji je po svojoj funkciji sličan odboru direktora, upravnom ili izvršnom odboru ili drugom sličnom organu upravljanja društva.

U skladu sa  članom 198. stav 2. tač. 1) i 2) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) u slučaju jednodomnog upravljanja, organi društva su:

1) skupština;

2) jedan ili više direktora.

S tim u vezi, prema odredbi člana 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) direktor može da bude radno angažovan na dva načina, i to:

– da zasnuje radni odnos na određeno ili neodređeno vreme zaključenjem ugovora o radu (član 48. stav 1. Zakona), ili

– da zaključi ugovor sa poslodavcem kojim se uređuju prava i obaveze, ali čijim zaključenjem se ne zasniva radni odnos (član 48. stav 4. Zakona).

Zakon o porezu na dohodak, propisuje, da se pod ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito, primanja članova organa uprave pravnog lica.

Shodno članu 85. stav 3. ZPDG, oporezivi prihod čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%.

Stopa poreza na ostale prihode iznosi 20% (član 86. stav 1. ZPDG).

Prihod koji privredno društvo isplaćuje fizičkom licu – direktoru koji nije u radnom odnosu u tom privrednom društvu po osnovu naknade za rad kao i naknade drugih troškova (u navedenom slučaju – troškova smeštaja, prevoza, korišćenja službenog vozila), na koje se saglasno ugovoru o pravima i obavezama direktora obavezao poslodavac (privredno društvo) i koji su u vezi sa vršenjem poslova direktora, ima poreski tretman drugog prihoda saglasno čl. 85. i 86. ZPDG.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović