POSREDOVANJE KOD INŽENJERSKIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU STRANOM LICU

inženjerske uslugeMESTO PROMETA USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA INŽENJERSKIH USLUGA KOJE DOMAĆE LICE PRUŽA STRANOM LICU

Kada domaći obveznik PDV stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, odnosno prebivalište, pruža uslugu obezbeđivanja potvrde o usaglašenosti električne opreme proizvedene u inostranstvu sa propisima u Republici Srbiji, tj. uslugu posredovanja kod prometa inženjerskih usluga (usluge provere usaglašenosti električne opreme proizvedene u inostranstvu sa propisima u Republici Srbiji), a sve u cilju da stranim proizvođačima omogući da se njihovi proizvodi nađu u evidenciji proizvoda koji zadovoljavaju tehničke standarde i da se kao takvi mogu staviti na tržište u Republici Srbiji, u tom slučaju, na naknadu za promet ovih usluga PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da se mestom prometa usluga posredovanja kod prometa inženjerskih usluga smatra mesto primaoca usluga posredovanja – u konkretnom slučaju inostranstvo. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1131/2015-04 od 5.2.2016. godine).

 „Kada obveznik PDV-A…d.o.o. iz Beograda stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, odnosno prebivalište, pruža uslugu obezbeđivanja potvrde o usaglašenosti električne opreme proizvedene u inostranstvu sa propisima u Republici Srbiji, tj. uslugu posredovanja kod prometa inženjerskih usluga (usluge provere usaglašenosti električne opreme proizvedene u inostranstvu sa propisima u Republici Srbiji), a sve u cilju da stranim proizvođačima omogući da se njihovi proizvodi nađu u evidenciji proizvoda koji zadovoljavaju tehničke standarde i da se kao takvi mogu staviti na tržište u Republici Srbiji, u tom slučaju, na naknadu za promet ovih usluga PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da se mestom prometa usluga posredovanja kod prometa inženjerskih usluga smatra mesto primaoca usluga posredovanja – u konkretnom slučaju inostranstvo. Napominjemo, obveznik PDV-A… d.o.o. iz Beograda ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn. i 83/2015 – dalje: Zakon).

Odredbama člana 3. Zakona propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Odredbama člana 12. stav 3. tačka 4) podtač. (7) i (11) Zakona propisano je, da se izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište, ako se radi o uslugama savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i uslugama posredovanja prilikom pružanja usluga iz podtač. (1) – (10) ove tačke.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović