Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica

Poreski tretman prihoda koje rezidentno fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica po osnovu rada na teritoriji Srbije u slučaju kada to strano pravno lice nema registrovan ni ogranak ni predstavništvo u Srbiji

Prihod koji od stranog pravnog lica ostvari fizičko lice – državljanin i poreski rezident Republike Srbije po osnovu svog rada na teritoriji Republike Srbije, saglasno ugovoru o radu koji je zaključio sa tim stranim pravnim licem kao poslodavcem (nerezidentno pravno lice koje nema registrovan ni ogranak, ni predstavništvo, kao ni povezano pravno lice u Republici Srbiji) prema propisima strane države gde se nalazi sedište tog pravnog lica, ima poreski tretman drugog prihoda

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-511/2022-04 od 11.7.2022. godine)

„Prema navodima, fizičko lice koje je državljanin i poreski rezident Republike Srbije (gde živi i radi) ima zaključen ugovor o radu sa stranim pravnim licem nerezidentom Republike Srbije, saglasno propisima države u kojoj se nalazi sedište tog pravnog lica (poslodavca). Navedeno pravno lice nema registrovan ni ogranak, ni predstavništvo, kao ni povezano pravno lice u Republici Srbiji (nema PIB ni matični broj). Rezidentno fizičko lice nije u radnom odnosu kod poslodavca u Republici Srbiji već radi isključivo za strano pravno lice, nema status upućenog radnika na privremeni rad i rad obavlja na teritoriji Republike Srbije i ostvaruje naknadu za rad koja prema propisima države gde je sedište stranog pravnog lica (poslodavca) predstavlja zaradu zaposlenog.

  1. Saglasno odredbama člana 85. stav 1. tač. 1) i 16) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 156/2020 – usklađeni din. izn., 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 132/2021 – usklađeni din. izn. i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon) ostalim prihodima, u smislu ovog zakona, smatraju se i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, a naročito prihodi po osnovu ugovora o delu, kao i svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu.

Obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama ovog zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda (član 100a stav 2. Zakona).

Saglasno odredbi člana 6. tačka 17) Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 – usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 – usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021 i 10/2022 – usklađeni din. izn. – dalje: Zakon o doprinosima), lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu je fizičko lice koje obavlja poslove po osnovu ugovora o delu, autorskog ugovora, ugovora o dopunskom radu i drugog ugovora ili po nekom drugom osnovu, a za izvršen rad ostvaruje ugovorenu naknadu, odnosno naknadu za rad (dalje: ugovorena naknada). Ugovorena naknada je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu, saglasno tački 18) tog člana zakona.

Odredbom člana 28. Zakona o doprinosima propisano je da je osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana.

Lice koje ostvaruje ugovorenu naknadu dužno je da samo obračuna i uplati doprinose u slučaju kada tu naknadu ostvaruje od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa (član 57. stav 2. Zakona o doprinosima).

Odredbom člana 12. stav 1. tačka 3a) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US, 86/2019 i 62/2021) propisano je da osiguranici samostalnih delatnosti jesu lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju naknadu (ugovorena naknada), a nisu osigurani po drugom osnovu.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, prihod koji od stranog pravnog lica ostvari fizičko lice – državljanin i poreski rezident Republike Srbije po osnovu svog rada na teritoriji Republike Srbije, saglasno ugovoru o radu koji je zaključio sa tim stranim pravnim licem kao poslodavcem (nerezidentno pravno lice koje nema registrovan ni ogranak, ni predstavništvo, kao ni povezano pravno lice u Republici Srbiji) prema propisima strane države gde se nalazi sedište tog pravnog lica, ima poreski tretman drugog prihoda iz člana 85. Zakona. Po predmetnom osnovu obračunavaju se i plaćaju pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, i to doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje (lice nesporno nije osigurano po drugom osnovu). Po osnovu prihoda koji fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica (poslodavac iz strane države koji nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku) porez i pripadajući doprinosi obračunavaju se i plaćaju samooporezivanjem saglasno članu 100a Zakona i članu 57. stav 2. Zakona o doprinosima.

  1. Pored toga, ukazujemo da u vezi sa prihodima koje fizičko lice ostvari po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, prema odredbama člana 5. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 44/2021 i 118/2021) koji član je u primeni od 7. maja 2021. godine, poreski organ rešenjem utvrđuje porez na navedene prihode ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, ukoliko nije:

– nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili

– pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili

– pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Odredbom člana 5. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na prihode iz stava 1. ovog člana ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje.

Normirani troškovi za prihode iz stava 1. ovog člana na koje se plaća porez na dohodak građana, priznaju se u visini 50% od ostvarenih prihoda iz stava 1. ovog člana (član 5. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana).

Porez utvrđen rešenjem iz stava 1. ovog člana plaća se u 120 jednakih mesečnih iznosa, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje 15. u mesecu koji sledi mesecu koji je naredni u odnosu na mesec u kome je doneto rešenje poreskog organa (član 5. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana).

Prema odredbi člana 64v Zakona o doprinosima doprinosi za lica iz člana 57. stav 2. ovog zakona (lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu), koja u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, utvrđuju se rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, koje se odnose na ugovorenu naknadu na koju se porez plaća samooporezivanjem, ostvarenu u tom periodu.

Imajući u vidu navedene odredbe, poreska obaveza po osnovu prihoda od ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, utvrđuje se rešenjem poreskog organa saglasno članu 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje utvrđuju se saglasno članu 64v Zakona o doprinosima.

Shodno tome, prihod po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad koji ima poreski tretman drugog prihoda iz člana 85. Zakona, koji fizičko lice u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine ostvari od stranog pravnog lica (poslodavac iz strane države koji nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku) podleže oporezivanju porezom na prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad (ukoliko nije nastupila zastarelost ili nije pravosnažno okončan postupak ili nije plaćena poreska obaveza saglasno članu 5. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana), a obaveza po osnovu poreza i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje utvrđuju se rešenjem poreskog organa.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović