Ogranak stranog pravnog lica ne može da daje finansijske zajmove – matičnom pravnom licu

Nepostojanje mogućnosti da rezident – ogranak stranog pravnog lica daje finansijske zajmove nerezidentu – matičnom pravnom licu

Članom 23. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018 – dalje: Zakon), i odredbama Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata („Sl. glasnik RS“, br. 32/2018 i 122/2020) propisano da samo rezident – pravno lice može odobravati finansijske zajmove nerezidentu – dužniku pod uslovima propisanim ovim zakonom i odlukom.

U skladu sa navedenim, rezident – ogranak stranog pravnog lica ne može davati finansijske zajmove nerezidentu – matičnom pravnom licu, u smislu člana 23. Zakona

U transakcijama plaćanja i prenosa između nerezidenta matičnog pravnog lica i njegovog ogranka u Republici Srbiji, Šifarnikom osnova naplate, plaćanja i prenosa u platnom prometu sa inostranstvom (Prilog 2 Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom – „Sl. glasnik RS“, od br. 24/2007 do br. 98/2020)) propisane su šifre osnova priliva i odliva 635, odnosno 435, a – osnivanje preduzeća (uključeno je u 557/157 – Direktne investicije – ulaganje nerezidenata u Republiku).

Član 29. stav 1. Zakona propisuje da rezident – ogranak stranog pravnog lica koji posluje preko rezidentnog računa vrši prenos sa tog računa u inostranstvo pod uslovom da je prethodno izmirio poreske obaveze iz tog posla prema Republici Srbiji, o čemu podnosi potvrdu nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim obavezama. 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović