I 1. Mere za izbegavanje dvostrukog oporezivanja UIDO

Republika Srbija na dan 01. 01. 2020. godine ima potpisane Ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa 68 zemalja. Potpisanim ugovorima definisane su mere koje se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Dve glavne mere koje primenjuju zemlje izvoznice kapitala su:

  1. Izuzeće od oporezivanja dohotka i imovine čiji je izvor u inostranstvu i koji su oporezovani u inostranstvu ili
  2. Primena poreskog kredita za porez plaćen u inostranstvu.

 

Mera izuzeća se obično ograničava na izvesne vrste dohotka, kao na primer:

  • dobit inostrane stalne poslovne jedinice;
  • dohodak od nepokretnosti koja se nalazi u inostranstvu;
  • dividende stranih filijala koje primaju domaće korporacije.

 Primena poreskog kredita za porez plaćen u inostranstvu.

– Kada je stopa stranog poreza niža od stope predviđene domaćim poreskim zakonodavstvom, onda se samo višak domaćeg poreza na dohodak iz stranog izvora (iznad stranog poreza na taj dohodak) plaća u investitorovoj zemlji rezidentnosti (tzv. metod običnog kredita).

– U slučaja kada je stopa stranog poreza viša od one koja je predviđena domaćim poreskim zakonodavstvom zemlje rezidentnosti, zemlja rezidentnosti ne ubira nikakav porez.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Hidden Content

Ciljevi ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Osnovni ciljevi svih potpisanih ugovora je:

– Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja;

– Borba protiv poreske diskriminacije;

– Borba protiv utaje i izbegavanja (evazije) poreza;

– Borba protiv štetne poreske konkurencije;

– Podsticanje ekonomskog razvoja.

– Sprečavanje poreske diskriminacije na međunarodnom planu;

– Obezbeđenje razmene informacija i unapređenje saradnje između poreske administracije Republike i poreskih sistema zemalja potpisnica Ugovora.

Ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) se obezbeđuje:

– potpuno eliminisanje poreskih smetnji koje sprečavaju ili otežavaju slobodno kretanje kapitala, roba, usluga, tehnologije i lica (radne snage);

– stimulisanje ulaganja kapitala rezidenata jedne države ugovornice u privredu druge države ugovornice;

– visina stopa za oporezivanje prihoda ostvarenih u Republici Srbiji, odnosno u drugoj državi ugovornici po osnovu dividendi, kamata i autorskih naknada određuje UIDO, a ne unutrašnjim zakonodavstvom država ugovornica (u slučaju nepostojanja ugovora, poreske stope bi bile znatno veće);

PORESKI OBVEZNIK I PORESKI PLATAC

Značenje pojedinih važnih  termina i izraza koji se koriste u UIDO, a to su:

Poreski obveznik – je nerezidentno pravno lice (mesto stvarne uprave i kontrole van teritorije Republike Srbije).

Poreski platac – isplatilac prihoda (rezidentno pravno lice i preduzetnik koji vodi poslovne knjige).

Fizičko lice – nerezident

Ukoliko se prihod isplaćuje nerezidentnom fizičkom licu, odnosno preduzetniku, ne postoji obaveza da rezidentno pravno lice da obračunava i plaća porez po odbitku.

Na primer: usluge koje je pružio advokat, koji nema status pravnog lica, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku. Isto se odnosi i na suluge notara, procenitelja, autoprevoznika, prevodioca, konsultanta, i bilo kog drugog lica, ne treba proveravati njihov status, niti plaćati porez po odbitku.

Obaveza obračuna i plaćanja poreza po odbitku ne odnosi se na:

  • fizičko lice koje ne obavlja delatnost i nije obveznik PDV-a,
  • preduzetnik koji ne vodi poslovne knjige (“paušalac”),
  • stalna poslovna jedinica ili predstavništvo stranog pravnog lica.

Šta se smatra stalnom poslovnom jedinicom

1. Izraz „stalna jedinica“, za potrebe UIDO, označava stalno mesto preko koga preduzeće potpuno ili delimično obavlja poslovanje.

  1. Pod izrazom „stalna jedinica“ podrazumeva se naročito:

1) sedište uprave;

2) ogranak;

3) poslovnica;

4) fabrika;

5) radionica;

6) rudnik, izvor nafte ili gasa, kamenolom ili drugo mesto iskorišćavanja prirodnih bogatstava.

  1. Gradilište ili građevinski ili montažni radovi čine stalnu jedinicu samo ako traju duže od dvanaest meseci.

Pod izrazom stalna jedinica ne podrazumeva se:

1) korišćenje objekata i opreme isključivo u svrhe uskladištenja, izlaganja ili isporuke dobara ili robe koja pripada preduzeću;

2) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo u svrhu uskladištenja, izlaganja ili isporuke;

3) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo sa svrhom da je drugo preduzeće preradi;

4) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu kupovine dobara ili robe ili pribavljanja obaveštenja za preduzeće;

5) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu obavljanja, za preduzeće, svake druge delatnosti koja ima pripremni ili pomoćni karakter;

6) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo u svrhu delatnosti, pod uslovom da je ukupna delatnost stalnog mesta poslovanja koja ima pripremni ili pomoćni karaktera.

Ne smatra se da preduzeće ima stalnu jedinicu u državi ugovornici samo zato što u toj državi obavlja svoje poslove preko posrednika, generalnog komisionog zastupnika ili drugog predstavnika sa samostalnim statusom ako ta lica deluju u okviru svoje redovne poslovne delatnosti.

LICA NA KOJA SE UGOVOR PRIMENJUJE

Ugovor se primenjuje na lica koja su rezidenti Republike Srbije, odnosno druge države ugovornice ili na lica koja su rezidenti kako Republike Srbije tako i druge države ugovornice.

Pod izrazom „lice“ ne podrazumeva se stalna jedinica, koja predstavlja stalno mesto preko koga preduzeće u potpunosti ili delimično obavlja poslovanje.

Stalna jedinica nema status pravnog lica i za potrebe primene ugovora smatra se rezidentom jedne ili druge države ugovornice, u zavisnosti od toga čiji je rezident matična kompanija, odnosno kompanija čija je stalna jedinica u pitanju.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović