• Home
  • Blog
  • Spoljna trgovina

PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, SRBIJE, CRNE GORE I ALBANIJE

PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, SRBIJE, CRNE GORE I ALBANIJE

Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu

član 1

Obaveštenjem koje je objavljeno u Sl. listu EU serije C broj 214 od 30.6.2015. godine, objavljen je 1.5.2015. godine kao datum primene pravila o poreklu robe shodno odredbama Konvencije i za Republiku Albaniju

„Veza: Akt Uprave carina, br. 148-07-483-01-44/2015 od 3.2.2015. godine

Vezano za Zaključak Vlade usvojen na sednici od 31.1.2015. godine kojim se prihvata tekst Odluke br. 1/14 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje SR – EU o izmeni Protokola 3 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje (dalje: SSP) od 17.12.2014. godine („Sl. glasnik RS“, br. 12/2015 od 31.1.2015. godine), započela je primena pravila o poreklu robe između Evropske unije, Srbije i Crne Gore shodno odredbama iz Konvencije, što je u skladu sa obaveštenjem koje je objavljeno u Sl. listu EU serija C br. 22 od 23.1.2015. godine.

Novim obaveštenjem, koje je objavljeno u Sl. listu EU serije C br. 214 od 30.6.2015. godine, objavljen je 1.5.2015. godine, kao datum primene pravila o poreklu robe shodno odredbama iz Konvencije i za Republiku Albaniju.

Takođe, članom 5. Odluke br. 1/14 predviđeno je da odredbe čl. 3. i 4. (kumulacija porekla) starog Protokola 3 SSP, nastavljaju da se primenjuju između strana u ovom sporazumu, dok Konvencija ne postane primenljiva za sve ugovorne strane Konvencije navedene u tim članovima.

U skladu sa Prilogom I (Definicija pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje), Konvencija će se primenjivati u okviru SSP-a za:

  1. Proizvode koji su dobijeni primenom kumulacije porekla robe sa Srbijom, Evropskom unijom, Crnom Gorom i Albanijom;
  2. Proizvode koji su u potpunosti dobijeni u Srbiji, Evropskoj uniji, Crnoj Gori i Albaniji;
  3. Proizvode sa preferencijalnim poreklom Srbije, Evropske unije, Crne Gore i Albanije koji su dobijeni dovoljnom obradom ili preradom;
  4. Proizvode sa preferencijalnim poreklom Srbije, Evropske unije, Crne Gore i Albanije, za koje se potvrđuje njihovo poreklo u međusobnoj trgovini između Srbije, Evropske unije, Crne Gore i Albanije u skladu sa Konvencijom.

Za potrebe primene pravila o poreklu robe po Konvenciji, shodno gore navedenom (tač. 1, 2, 3. i 4.) prilikom izvoza u Evropsku uniju, Crnu Goru i Albaniju koristiće se uverenje o kretanju robe EUR.1, serija A, koje ne sadrži napomenu u rubrici 7 „cumulation applied with“, „no cumulation applied“, odnosno izjava o poreklu, koja ne sadrži napomenu „cumulation applied with“, „no cumulation applied“.

Naglašavamo da se u skladu sa napred navedenim, prilikom izvoza robe sa preferencijalnim poreklom u Evropsku uniju gde u smislu kumulacije porekla učestvuju i materijali i roba ostalih zemalja koje su u procesu stabilizacije i pridruživanja i dalje koriste isti dokazi o poreklu (EUR.1 serije A, izjava o poreklu robe).

Dokazi o poreklu izdati u Albaniji u skladu sa Sporazumom CEFTA koji sadrže napomenu „cumulation applied with EU“ za koje je postupak izvoznog carinjenja okončan pre 1.5.2015. godine, mogu se podneti carinskom organu u Srbiji za primenu preferencijalnog tarifnog tretmana u naredna četiri meseca, koliki je rok važenja dokaza o poreklu.

U prilogu vam dostavljamo Sl. glasnik EU serije C br. 214 od 30.6.2015. godine u delu koji se odnosi na Obaveštenje Komisije o datumu primene Konvencije kojim se predviđa dijagonalna kumulacija između strana ugovornica Konvencije.“

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-07-483-01-44/2/2015 od 2.7.2015. godine)

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović