ODOBRAVANJE FINANSIJSKIH ZAJMOVA NEREZIDENTIMA

PRIVREDNA DRUŠTVA – REZIDENTI, MOGU DA ODOBRAVAJU FINANSIJSKE ZAJMOVE NEREZIDENTIMA

NBS - kreditidevizni kreditiPrivredna društva – rezidenti, mogu da odobravaju finansijske zajmove nerezidentima uz dva osnovna uslova. Zаkоnom о dеviznоm pоslоvаnju propisano je da su kreditni poslovi sa inostranstvom krediti koje odobravaju banke i zajmovi između rezidenata i nerezidenata, uz obavezu izveštavanja NBS.
Kreditni poslovi sa inostranstvom smatraju se I finansijski krediti i zajmovi u devizama koje kreditor, odnosno zajmodavac odobrava dužniku tako što sredstva stavlja na raspolaganje uplatom na račun dužnika. Takođe, obavezno je da se finansijski krediti i zajmovi zaključuju se u pismenom obliku, i da se finansijski zajam u svoje ime i za svoj račun.
Prvi uslov, propisan je Članom 23. stav 1. Zakona je da rezidenti – pravna lica mogu nerezidentima odobravati finansijske zajmove pod uslovom da je nerezident – dužnik po kreditnom poslu u većinskom vlasništvu rezidenta. Prilikom odobravanja finansijskog zajma nerezidentu, rezident – pravno lice dužno je da ugovori i od nerezidenta pribavi instrumente obezbeđenja naplate (član 23. stav 4. Zakona).
Drugi uslov je das u rezidenti obavezni da izveštavaju NBS o kreditnom odobrenju, odnosno kreditima i zajmovima u devizama i dinarima koje rezidenti odobravaju nerezidentima, s podacima o bankarskim garancijama, avalima, jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja po tim poslovima. O kreditnom odobrenju u devizama i dinarima izveštava se pojedinačno na propisanim KO obrascima, tačka 7. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 56/2013 i 4/2015).
Iz napred navedenog proizilazi da odobravanje finansijskog zajma nerezidentu može se vršiti jedino pod uslovom da je rezident, koji odobrava finansijski zajam, većinski vlasnik tog nerezidenta, uz obavezu rezidenta – zajmodavca da ugovori i od nerezidenta pribavi instrumente obezbeđenja naplate po finansijskom zajmu. Ovakav kreditni posao može biti ugovoren sa kamatom ili bez kamate, u iznosu i sa rokom otplate koje ugovorne strane međusobno uređuju u skladu sa svojom slobodnom voljom, ali mora biti zaključen u pismenom obliku. Rezident je dužan da o odobrenom finansijskom zajmu izveštava NBS, na način i u rokovima utvrđenim Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.
Prenos sredstava u skladu sa Zakonom, platni promet po finansijskim kreditima i zajmovima u devizama može se vršiti samo ukoliko su rezidenti o tim poslovima prethodno izvestili NBS. Propisano je da banka vrši plaćanje po kreditnom poslu sa inostranstvom ako je nalogodavac o tom poslu prethodno izvestio Narodnu banku Srbije, a na osnovu KO obrazaca, koje je Narodna banka Srbije overila, za korišćenje finansijskog kredita ili zajma u devizama koje rezident odobrava nerezidentu i koji se moraju staviti banci na uvid.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović