DAN PRUŽANJA USLUGA U SPOLJNOJ TRGOVINI

Stupanjem na snagu novog Zakona o deviznom poslovanju i donošenje  Odluke o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom  objavljene u “Službenom glasniku RS”, broj 85/2011.,  svakako je kod službenika koji rade na spoljnotrgovinskim poslovima prouzrokovao aktivnost oko utvrdivanja rokova placanja i  naplate izvršenih spoljnotrgovinskih poslova. Kada se radi o spoljnotrgovinskim poslovima koji imaju pratecu carinsku dokumentaciju, lako je utvrditi datum nastanka spoljnotrgovinskog posla. Medutim, kada se radi o spoljnotrgovinskim uslugama,  za utvrdivanje dana  pružanja usluga nešto je složeniji. Iz tog razloga, prilažem u potpunosti Naredbu o odredivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini objavljenoj u („Sl. glasnik RS“, br. 109/2009) koja ce vam svakako olakšati posao oko utvrdivanja dana D. To je veoma bitan datum, koji ce vam pomoci  ne samo u aktivnosti registracije kreditnog posla, vec i prilikom sastavljanja pravdanja kod DDK, nego i kod izdavanja racuna o izvršenim uslugama.

1. Danom pružanja usluge u spoljnoj trgovini, ako taj dan nije odreden, odnosno odrediv na osnovu ugovora, smatra se:

1) za izvodenje investicionih radova u inostranstvu – dan overe racuna, odnosno privremene situacije o izvršenim investicionim radovima od strane stranog narucioca, a kod okoncane situacije – dan overe od strane narucioca posla, odnosno ovlašcenog organa zemlje u kojoj su radovi izvedeni, ako po propisima te zemlje okoncana situacija podleže overi;

2) za ustupanje investicionih radova stranom licu u Republici Srbiji – dan overe racuna, odnosno privremene situacije o izvršenim investicionim radovima od strane domaceg narucioca, a kod okoncane situacije – dan overe od strane domaceg narucioca posla;

3) za poslove medunarodnog transporta robe – dan isporuke robe primaocu, a za poslove medunarodnog prevoza putnika – dan kad je izvršen prevoz putnika.

Kao dokaz o izvršenom prevozu robe služi odgovarajuca isprava, a kao dokaz o izvršenom prevozu putnika – putnicka karta;

4) za turisticke poslove sa inostranstvom – dan naznacen u fakturi o pruženoj usluzi stranom naruciocu;

5) za poslove kada se roba kupuje u inostranstvu, doprema iz inostranstva i izvozi u inostranstvo – dan kad je roba izvozno ocarinjena;

6) za aktivno oplemenjivanje robe u Republici Srbiji (prerada, obrada i dorada) – dan kada je aktivno oplemenjena roba izvozno ocarinjena;

7) za poslove ugovorne kontrole kvaliteta i kvantiteta robe u medunarodnom prometu, usluga kontrole letenja i vodenja stranih vazduhoplova na domacim aerodromima i korišcenje uredaja za te usluge – dan izdavanja fakture o izvršenoj usluzi;

8) za zastupanje stranih lica – dan izdavanja izveštaja o odobravanju provizije stranog lica za izvršeni posao zastupanja (kredit note), odnosno dan podnošenja obracuna ostvarene provizije u proteklom periodu, ako je ugovorom o zastupanju predvideno da se provizija obracunava zbirno za odredeni ugovoreni period;

9) za servisne usluge pružene stranim licima – dan podnošenja obracuna stranom licu o pruženoj servisnoj usluzi;

10) za poslove medunarodne špedicije, medunarodne saobracajno – agencijske poslove, lucke usluge, poslove skladišta, poslove tegljenja, spasavanja i vadenja brodova, aerodromske usluge, poslove medunarodnih sajmova i druge usluge u medunarodnom prometu – dan pružanja tih usluga, naveden u fakturi o pruženoj usluzi;

11) za prekogranicni promet elektricne energije – datum mesecne fakture o pruženoj usluzi;

12) za usluge istraživanja i pružanja i korišcenja informacija i znanja u privredi i nauci, usluge izvodenja naucnoistraživackog projekta ili dela projekta, za obuku kadrova, obavljanje konsalting poslova, usluge atestiranja i druge usluge u spoljnotrgovinskom prometu – dan pružanja tih usluga naveden u ugovoru, odnosno odgovarajucoj ispravi o pruženoj usluzi.

2. Za usluge u spoljnotrgovinskom prometu koje Javno preduzece „Železnice Srbije“, Javno preduzece PTT saobracaja „Srbija“, javni telekomunikacioni operater i preduzeca vazdušnog saobracaja obracunavaju preko stranih uprava, kao dan pružanja usluga smatra se dan predviden u medunarodnim ugovorima i odgovarajucim aktima za sprovodenje tih ugovora.

3. Domaca lica koja pružaju usluge iz tacke 1. ove naredbe dužna su da u fakturu, odnosno u odgovarajucu ispravu o pruženoj usluzi unesu i datum završetka pružene usluge.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović