Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli

(Ažurirano 1.1.2019.)

 Odeljak I

ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA

Glava 1

ŽIVE ŽIVOTINJE

Glava Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
01 0101   Konji, magarci, mule i mazge, živi:  
  – Konji:
0101 21 00 00 – – Čiste rase za priplod
0101 29 – – Ostalo:
0101 29 10 00 – – – za klanje
0101 29 90 00 – – – ostalo
0101 30 00 00 – Magarci
0101 90 00 00 – Ostalo
0102   Žive životinje, vrste goveda:
  – Stoka:
0102 21 – – Čiste rase za priplod:
0102 21 10 00 – – – junice (neteljene)
0102 21 30 00 – – – krave
0102 21 90 00 – – – ostalo
0102 29 – – Ostalo:
0102 29 05 00 – – – podvrste Bibos ili Poephagus
  – – – ostalo:
0102 29 10 00 – – – – mase ne preko 80 kg
  – – – – mase preko 80 kg, ali ne preko 160 kg:
0102 29 21 00 – – – – – za klanje
0102 29 29 00 – – – – – ostalo
  – – – – mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg:
0102 29 41 00 – – – – – za klanje
0102 29 49 00 – – – – – ostalo
  – – – – mase preko 300 kg:
  – – – – – junice (neteljene):
0102 29 51 00 – – – – – – za klanje
0102 29 59 00 – – – – – – ostale
  – – – – – krave:
0102 29 61 00 – – – – – – za klanje
0102 29 69 00 – – – – – – ostale
  – – – – – ostalo:
0102 29 91 00 – – – – – – za klanje
0102 29 99 00 – – – – – – ostalo
  – Bufalo („buffalo“):
0102 31 00 00 – – Čiste rase za priplod
0102 39 – – Ostalo:
0102 39 10 – – – domaće vrste:
0102 39 10 10 – – – – mase ne preko 160 kg
0102 39 10 90 – – – – ostale
0102 39 90 00 – – – ostalo
0102 90 – Ostalo:
0102 90 20 00 – – čiste rase za priplod
  – – ostalo:
0102 90 91 – – – domaće vrste:
0102 90 91 10 – – – – mase ne preko 160 kg
0102 90 91 90 – – – – ostale  
0102 90 99 00 – – – ostalo
0103   Svinje, žive:
0103 10 00 00 – Čiste rase za priplod
  – Ostalo:
0103 91 – – Mase ne preko 50 kg:
0103 91 10 00 – – – domaće vrste
0103 91 90 00 – – – ostale
0103 92 – – Mase 50 kg ili veće:
  – – – domaće vrste:
0103 92 11 00 – – – – koje su se najmanje jedanput prasile, mase 160 kg i veće
0103 92 19 00 – – – – ostale
0103 92 90 00 – – – ostalo
0104   Ovce i koze, žive:
0104 10 – Ovce:
0104 10 10 00 – – čiste rase za priplod
  – – ostale:
0104 10 30 00 – – – jagnjad (do jedne godine starosti)
0104 10 80 00 – – – ostale
0104 20 – Koze:
0104 20 10 00 – – čiste rase za priplod
0104 20 90 00 – – ostale
0105   Živina domaća, živa (kokoške vrste Gallus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke):
  – Mase ne preko 185 g:
0105 11 – – Pilići vrste Gallus domesticus:
  – – – dedovski i roditeljski ženski pilići za:
0105 11 11 00 – – – – nosilje
0105 11 19 00 – – – – ostale
  – – – ostali:
0105 11 91 00 – – – – nosilje
0105 11 99 – – – – ostali:
0105 11 99 10 – – – – – dedovski i roditeljski muški pilići
0105 11 99 90 – – – – – ostali
0105 12 00 – – Ćurići:
0105 12 00 10 – – – za priplod
0105 12 00 90 – – – ostali
0105 13 00 – – Pačići:
0105 13 00 10 – – – za priplod
0105 13 00 90 – – – ostali
0105 14 00 – – Guščići:
0105 14 00 10 – – – za priplod
0105 14 00 90 – – – ostali
0105 15 00 – – Biserčići:
0105 15 00 10 – – – za priplod
0105 15 00 90 – – – ostali
  – Ostalo:
0105 94 00 00 – – Kokoške vrste Gallus domesticus
0105 99 – – Ostalo:
0105 99 10 00 – – – patke
0105 99 20 00 – – – guske
0105 99 30 00 – – – ćurke
0105 99 50 00 – – – biserke
01 0106   Ostale životinje, žive:  
  – Sisari:
0106 11 00 00 – – primati
0106 12 00 00 – – Kitovi, delfini i pliskavice (sisari reda Cetacea); morske krave i dugong (sisari reda Sirenia); foke, morski lavovi i morževi (sisari podredaPinnipedia)
0106 13 00 00 – – Kamile i ostale kamelide (Camelidae)
0106 14 – – Kunići i zečevi:
0106 14 10 00 – – – domaći kunići
0106 14 90 00 – – – ostalo
0106 19 00 00 – – ostalo
0106 20 00 00 – Reptili (uključujući zmije i kornjače)
  – Ptice:
0106 31 00 00 – – Ptice grabljivice
0106 32 00 00 – – Papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue)
0106 33 00 00 – – Nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae)
0106 39 – – Ostale:  
0106 39 10 00 – – – golubovi
0106 39 80 00 – – – ostale
  – Insekti:
0106 41 00 00 – – Pčele
0106 49 00 00 – – Ostalo
0106 90 00 00 – Ostalo

Glava 2

MESO I DRUGI KLANIČNI PROIZVODI ZA JELO

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović