• Home
  • Blog
  • Propisi

Objedinjeni prilozi odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava

(za robu koja je svrstana po Carinskoj tarifi)

(Ažurirano 1.1.2019)

Na osnovu člana 14. st. 1. i 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 36/11 – dr. zakon i 88/11) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 – odluka US i 72/12), Vlada donosi ODLUKU o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS“, broj 78/2018)

Oblik uvoza ili izvoza / šifra potrebne isprave Organ koji je nadležan za izdavanje dozvole, uverenja ili saglasnosti
D / U31 Dozvola ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine
D / U37; LB / U37 Dozvola ili saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zdravlja
D / U34 Dozvola ili odobrenje ministarstva nadležnog za poslove životne sredine
D / U44 Dozvola koju izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
LB / U78 Isprava o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima
LB / U62 Isprava o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja
LB / U43 Isprava o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
D / U46 Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

Napomena:

Za uvoz/izvoz CITES vrsta, njihovih delova, derivata i proizvoda, lekova i medicinskih sredstava, uzoraka ćelija, odnosno tkiva za postupak kliničkog ispitivanja lekova i medicinskih sredstava i supstanci za proizvodnju i promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, potrebno je potražiti informacije na sajtu Uprave carina:

www.carina.rs →zakoni i propisi→drugi akti

na sledećim spiskovima:

– Spisak CITES vrsta

– Spisak ALIMS I deo – Spisak roba za koje je potrebno pribaviti dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar, odnosno odobrenje/mišljenje za uvoz i izvoz Agencije za lekove i medicinska sredstva

– Spisak ALIMS II deo – Spisak supstanci za proizvodnju i promet lekova i dozvolu za proizvodnju leka/medicinskog sredstva na veliko ili dozvolu za promet leka/medicinskog sredstva na veliko, koje izdaje Ministarstvo zdravlja

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović