• Home
  • Blog
  • Propisi

OTPREMA DOBARA NA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA – UNOS NAPOMENE O PORESKOM OSLOBOĐENJU

Prilikom otpreme dobara na teritoriju APKM račun obveznika PDV – isporučioca dobara, između ostalog, treba da sadrži i napomenu o odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost na osnovu koje nije obračunat PDV, a koja može da glasi: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 61. Zakona“.

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-II-483-01-449/8/2018 od 10.8.2018. godine).

„VEZA: Akt Uprave carina br. 148-II-483-01-449/3/2018 od 3.8.2018. godine

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

U vezi akta Uprave carina pod gornjim brojem i datumom kojim vam je dostavljena informacija da su sa APKM, od strane privremenih institucija iz Prištine, vraćeni kamioni sa robom koju su pratila dokumenta sa napomenama o poreskom oslobođenju sledećeg sadržaja: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 61. Zakona o PDV i na osnovu člana 3. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN br. 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 111/2013)“, obaveštavamo Vas o mišljenju Ministarstva finansija sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn. i 30/2018), zauzetog u aktu broj 430-00-00414/2018-04 od 3.8.2018. godine.

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (dalje: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Predmet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Odredbom člana 61. Zakona propisano je, da će Vlada Republike Srbije urediti izvršavanje ovog zakona na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

U skladu sa odredbom člana 2. Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 111/2013 i 31/2018 – dalje: Uredba), na promet dobara i usluga koji obveznici PDV vrše sa teritorije Republike Srbije van teritorije APKM (dalje: Republika van APKM) na teritoriju APKM, kao i na promet koji se vrši sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM, primenjuje se Zakon, propisi doneti na osnovu Zakona i ova uredba.

Odredbom člana 3. stav 1. Uredbe propisano je da se na promet dobara koji obveznici PDV vrše sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, PDV ne obračunava i ne plaća, a obveznici PDV imaju pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa Zakonom, pod uslovom da su dobra otpremljena na teritoriju APKM.

Prema odredbi člana 3. stav 2. Uredbe, dokazima da su dobra otpremljena na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara.

Otpremanje, odnosno dopremanje dobara iz čl. 3. i 4. ove uredbe vrši se u skladu sa važećim propisima (član 5. Uredbe).

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

Račun, u skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, naročito sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;

4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;

5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;

6) iznos osnovice;

7) poresku stopu koja se primenjuje;

8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;

9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;

10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Odredbom člana 7. Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012, 86/2015 i 52/2018) propisano je da obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6)-8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Na otpremanje dobara sa teritorije Republike van teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (dalje: Republika van APKM) na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija (dalje: APKM), PDV se ne obračunava i ne plaća, pod uslovom da obveznik PDV koji vrši promet tih dobara poseduje dokaze da su dobra otpremljena na teritoriju APKM. Dokazima da je izvršeno otpremanje dobara na teritoriju APKM smatraju se jedinstvena isprava izdata u skladu sa važećim propisima koja sadrži potvrdu da su dobra istupila sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM, odnosno overena kopija jedinstvene isprave, kao i izvod iz poslovnog računa obveznika PDV da je za promet dobara izvršen prenos novčanih sredstava sa poslovnog računa primaoca dobara na poslovni račun obveznika PDV – isporučioca dobara. Pored toga, napominjemo, s obzirom da je reč o prometu dobara za koji je propisano poresko oslobođenje, po osnovu kojeg obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza, račun obveznika PDV – isporučioca dobara, između ostalog, treba da sadrži i napomenu o odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18 – dalje: Zakon) na osnovu koje nije obračunat PDV, a koja može da glasi: „PDV nije obračunat u skladu sa članom 61. Zakona.“.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović