UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME

(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2018)

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, osim poreza na dodatu vrednost.

Pojmovi

Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) uvozne dažbine su carinske dažbine i druge dažbine koje imaju isto dejstvo i koje se plaćaju pri uvozu robe;

2) korisnik povlastice je privredno društvo koje podnosi zahtev za ostvarivanje prava na oslobođenje od uvoznih dažbina;

3) oprema koja se uvozi po osnovu uloga stranog ulagača jeste oprema koju strani ulagač uvozi i kao svoj ulog investira u privredno društvo. Oprema koju veliko privredno društvo uvozi po osnovu uloga stranog ulagača mora biti nova;

4) povlastica je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme;

5) mali privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet ili ukupan godišnji bilans stanja koji ne prelazi 10 miliona evra, u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: malo privredno društvo);

6) srednji privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima od 50 do 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne prelazi 50 miliona evra ili ukupni godišnji bilans stanja koji ne prelazi 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje državna pomoć (u daljem tekstu: srednje privredno društvo);

7) veliki privredni subjekt jeste privredni subjekt koji ima preko 250 zaposlenih i ukupan godišnji bilans stanja preko 43 miliona evra u skladu sa propisom kojim se uređuje država pomoć (u daljem tekstu: veliko privredno društvo);

8) carinski organ je Uprava carina, carinarnica i njene organizacione jedinice nadležne za primenu carinskih i ostalih propisa, kao i ovlašćeni carinski službenik, u skladu sa Carinskim zakonom („Službeni glasnik RS“, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 – dr. zakon);

9) ugovor o dodeli sredstava podsticaja je ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ministarstva nadležnog za poslove privrede i korisnika sredstava podsticaja u skladu sa propisom kojim se uređuju kriterijumi, uslovi i način privlačenja direktnih investicija.

II VISINA SREDSTAVA PODSTICAJA

Maksimalni dozvoljeni iznos sredstava podsticaja

Član 3

Maksimalni dozvoljeni iznosi sredstava podsticaja određuju se u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu i kontrolu državne pomoći i propisima kojima se uređuju uslovi i način privlačenja direktnih investicija.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za velika privredna društva može se utvrditi najviše do 50% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

Maksimalan dozvoljeni iznos sredstava za srednje privredno društvo može se utvrditi najviše do 60% opravdanih troškova, a za mala privredna društva najviše do 70% opravdanih troškova za realizaciju investicionog projekta.

III USLOVI ZA OSTVARIVANJE POVLASTICE

Ostvarivanje prava na oslobođenje

Član 4

Ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe (u daljem tekstu: oslobođenje), osim poreza na dodatu vrednost, korisnik povlastice ostvaruje u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći, i to:

1) u skladu sa pravilima za dodelu regionalne investicione državne pomoći, za privrede subjekte koji su korisnici sredstava podsticaja po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2) u skladu sa pravilima za dodelu de minimis državne pomoći, za privredne subjekte koji nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Visina oslobođenja

Član 5

Oslobođenje od uvoznih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe može se koristiti do visine upisanog nenovčanog stranog uloga u privredno društvo.

Iznos oslobođenja od uvoznih dažbina na uvoz opreme iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe može se dodeliti do iznosa koji:

1) kada se sabere sa iznosom dodeljenih sredstava podsticaja ne prelazi iznos iz člana 3. st. 2. i 3. ove uredbe, za privredna društva koja su korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

2) ne prelazi gornju granicu de minimis državne pomoći u iznosu od 23.000.000,00 dinara po jednom stranom ulagaču u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine, u skladu sa propisima kojima se uređuju pravila za dodelu i kontrolu državne pomoći, za privredna društva koja nisu korisnici sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja.

Rok za ostvarenje prava na oslobođenje

Član 6

Pravo iz člana 4. ove uredbe može se ostvariti u roku od:

1) dve godine od dana registracije osnivačkog akta, odnosno odluke o povećanju kapitala akcionarskog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

2) pet godina od dana registracije osnivačkog akta, odnosno odluke o povećanju kapitala za ostala privredna društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

IV POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE POVLASTICE

Zahtev za oslobođenje ulagača

Član 7

Radi ostvarivanja prava na oslobođenje, osim poreza na dodatu vrednost, korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izvod o registrovanim podacima o privrednom društvu upisanom u Registar privrednih subjekata o visini upisanog nenovčanog uloga stranog ulagača u kapitalu privrednog društva, kao i datum registracije zabeležbe ugovora ili odluke o stranom ulaganju;

2) garantni list ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje se može utvrditi godina proizvodnje opreme i izjavu da oprema koja se uvozi nije starija od tri godine, odnosno da je oprema nova u slučaju kada je korisnik povlastice veliko privredno društvo;

3) ugovor o dodeli sredstava podsticaja, ako je korisnik povlastice i korisnik sredstava po pomenutom ugovoru;

4) izjavu da nije korisnik de minimis državne pomoći, odnosno izjavu o ostvarenom iznosu de minimis državne pomoći u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve uzastopne fiskalne godine, ako nije korisnik sredstava po ugovoru o dodeli sredstava podsticaja;

5) izjavu da oprema koja se uvozi služi za obavljanje delatnosti korisnika povlastice;

6) izjavu o svim drugim dodeljenim državnim pomoćima za iste opravdane troškove.

Carinski organ na osnovu podnetog zahteva i priloženih dokaza donosi rešenje o oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz opreme.

Carinski organ kopiju rešenja iz stava 4. ovog člana dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede bez odlaganja, najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja, a na kraju svakog tromesečja dostavlja i izveštaj o privrednim društvima koja su ostvarila povlasticu u tom tromesečju.

V ZABRANA OTUĐENJA I OGRANIČENJE RASPOLAGANJA

Trajanje ograničenja u pogledu prava raspolaganja uvezenom opremom oslobođenom od plaćanja uvoznih dažbina

Član 8

Oprema oslobođena plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga stranog ulagača ne može se otuđiti, dati drugom na upotrebu ili koristiti u druge svrhe u roku od tri godine od dana stavljanja robe u slobodan promet u skladu sa članom 104. Carinskog zakona.

Ako se oprema iz stava 1. ovog člana otuđi, da drugom na upotrebu ili koristi u druge svrhe pre isteka roka iz stava 1. ovog člana, na tu opremu plaćaju se uvozne dažbine.

Visina uvoznih dažbina iz stava 2. ovog člana obračunava se prema stanju robe i po propisima koji važe na dan podnošenja zahteva za obračun i plaćanja uvoznih dažbina, odnosno na dan donošenja rešenja o naplati uvoznih dažbina ako nije podnet zahtev za obračun i plaćanje uvoznih dažbina.

Carinski nadzor

Član 9

Oprema oslobođena plaćanja uvoznih dažbina po osnovu uloga stranog ulagača koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove uredbe ostaje pod carinskim nadzorom.

Carinski nadzor prestaje:

1) kada više ne postoje uslovi zbog kojih je oprema i stavljena u slobodan promet bez plaćanja uvoznih dažbina;

2) kad se oprema izveze ili uništi;

3) kada se dozvoli upotreba opreme u druge svrhe od onih koje su propisane ovom uredbom i kada su uvozne dažbine plaćene.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Okončanje započetih postupaka

Član 10

Postupci za ostvarivanje povlastica započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa propisima po kojima su započeti.

Stupanje na snagu

Član 11

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović