PDV NA UVOZ DOBARA I PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU REALIZACIJE PROGRAMA EVROPSKE UNIJE

Na uvoz dobara, kao i na promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, a koja su data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji posredstvom Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao nacionalne kontakt institucije za program Evropske unije koja koordinira aktivnostima u vezi sa sprovođenjem ovog programa u Republici Srbiji, odnosno promet dobara i usluga koji vrši stranom licu angažovanom od strane korisnika novčanih sredstava u okviru realizacije projekta koji je predmet donacije, PDV se ne obračunava i ne plaća.

 

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00120/2016-04 od 10.7.2017. godine)

 

„U skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn. i 108/2016 – dalje: Zakon), PDV se ne plaća na promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara koji se vrši u okviru realizacije programa, odnosno projekata finansiranih na osnovu ugovora o donaciji koji je zaključila državna zajednica Srbija i Crna Gora, odnosno Republika, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. Navedeno poresko oslobođenje može se ostvariti u skladu sa procedurom koja je propisana Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017 – dalje: Pravilnik).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović