Uverenja i druge isprave koje izdaje PKS

 pks

PKS izdaje uverenja i druge isprave koje prate robu pri izvozu ili uvozu

 

U Uputstvu o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2016),  koje je stupilo na snagu 8.9.2016. godine, navedena su sedam uverenja koje izdaje PKS.

  1. uverenje o poreklu robe Form A – na osnovu Opštih šema preferencijala (GSP);
  2. uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe;
  3. uverenje o podacima kojima Komora raspolaže;
  4. uverenje o višoj sili;
  5. uverenje o poreklu robe iz treće zemlje;
  6. uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja;
  7. uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi.

Usvojenim uputstvom se uređuje način izdavanja uverenja i overavanja faktura i drugih isprava koje izdaje i overava PKS. To su uverenja koja prate robu pri izvozu/uvozu, a koja su predviđena ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili međunarodnim ugovorom, a nadležnost za izdavanje i overu tih isprava nije propisana.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje uverenja, način podnošenja

Uverenja se izdaju na pismeni zahtev privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika, u kome se obavezno navodi svrha u koju će služiti izdato uverenje. Zahtev se podnosi PKS na propisanom obrascu, koji je sastavni deo Uputstva (Prilog 1) na sajtu PKS (www.pks.rs na jedan od sledećih načina:

– pisanim putem u papirnom obliku, svojeručno potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva, uz propisanu originalnu dokumentaciju ili

– elektronskim putem u obliku digitalno potpisanog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način postupanja sa elektronskim dokumentom.

Dokumenta koja se prilažu uz zahtev zavise od uverenja koje se izdaje, i to:

  1. za uverenje o domaćem poreklu robe Form A:

– popunjeni obrazac Uverenja Form A u skladu sa Prilogom 13. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom,

– pismena izjava dobavljača (izvoznika) da je roba domaćeg porekla,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja;

  1. za uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe

– popunjeni obrazac uverenja i obrazac zahteva u skladu sa Prilogom 10. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom,

– pismena izjava podnosioca zahteva (proizvođača) da je roba domaćeg porekla,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja;

  1. za uverenje o podacima kojima PKS raspolaže:

– pismeni dokaz da je uverenje potrebno kao isprava koja prati robu pri izvozu/uvozu,

– dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović