• Home
  • Blog
  • Propisi

ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2016. GODINI

(„Sl. glasnik RS“, br. 105/2015)

 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2016. godini.

  1. Carinske dažbine iz tačke 1. ove odluke smanjuju se, odnosno niže su od stope carine utvrđene u Zakonu o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09) za sledeću robu:
Tarifna oznaka Naimenovanje Stopa carine
1517 90 99 00 Mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516: Ostalo: ostalo: ostalo
ex biljnog porekla
15
1702 90 95 00 Šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje: Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi: ostalo
ex laktuloza sirup
0
2102 10 31 00 Aktivni kvasac: kvasac za mešenje (pekarski): suvi 12
2102 10 39 00 Aktivni kvasac: kvasac za mešenje (pekarski): ostali 12
2304 00 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni, mleveni ili peletizovani 0
2918 14 00 00 Limunska kiselina 0
3405 10 00 00 Sredstva za poliranje, kreme i slični preparati za obuću ili kožu 0
3506 99 00 00 Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto – mase ne preko 1kg: ostalo 0
3916 90 10 00 Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani: Od ostalih plastičnih masa: od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih:
ex: od poliamida
1
3917 32 00 90 Cevi, cevčice, creva i pribor za njih: Ostale cevi, cevčice i creva: ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora: ostalo 6,5
3917 33 00 00 Cevi, cevčice, creva i pribor za njih: Ostale cevi, cevčice i creva: ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, sa priborom 6,5
3917 39 00 00 Ostale cevi, cevčice i creva: ostale 6,5
3921 12 00 00 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa: Celularne (ćelijaste) strukture: od polimera vinilhlorida 0
3923 90 00 00 Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa: Ostalo 6,5
3924 10 00 00 Stono i kuhinjsko posuđe i pribor, od plastičnih masa:
ex: posude za led za frižidere
6,5
3926 30 00 00 Fitinzi za nameštaj, karoserije i slično 6,5
3926 90 97 99 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914: ostalo
ex: kućišta, klipovi, dihtunzi, vezice za kablove
6,5
4007 00 00 00 Niti i konop (kord) od vulkanizovanog kaučuka (gume) 3
4009 31 00 00 Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer: spojnice, kolena, prirubnice): Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim materijalima: bez pribora 3
4016 93 00 00 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: Ostalo: proizvodi za zaptivanje 2,5
4016 99 57 00 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: ostali proizvodi na naduvavanje za motorna vozila iz tar. brojeva 8701 do 8705: ostalo 2,5
4016 99 97 00 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: ostalo 2,5
4107 12 91 00 Cele krupne i sitne kože: nebrušenog lica („grain“), cepane: ostale: goveđe kože (uključujući bivolje) 0
4821 10 10 00 Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane: Štampane: samolepljive 0
4823 90 85 90 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: ostala 0
5307 10 00 00 Predivo od jute ili ostalih tekstilnih likastih vlakana iz tar. broja 5303: Jednožično 0
5307 20 00 00 Predivo od jute ili ostalih tekstilnih likastih vlakana iz tar. broja 5303: Višežično (dublirano) ili kablirano 0
5402 33 00 00 Predivo od sintetičkih filamenata (osim konca za šivenje), nepripremljeno za prodaju na malo, uključujući sintetičke monofilamente finoće manje od 67 deciteksa: Teksturirano predivo: od poliestara 4
5509 53 00 00 Predivo (osim konca za šivenje) od sintetičkih vlakana sečenih, nepripremljeno za prodaju na malo: Ostala prediva, od poliestarskih vlakana, sečenih: u mešavini pretežno ili samo sa pamukom 1
5806 20 00 00 Ostale uzane tkanine, sa sadržajem 5% po masi ili više elastomernog prediva ili niti od gume 0
5806 32 10 00 Ostale uzane tkanine: od veštačkih ili sintetičkih vlakana: sa pravim ivicama 0
5807 10 90 00 Etikete, značke i slični proizvodi od tekstilnog materijala, u metraži, trakama ili sečeni u određene oblike ili veličine, nevezeni: Tkani: ostali 0
5808 10 00 00 Pletenice u metraži 5
6406 90 90 00 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi: Ostalo: ostalo 0
6507 00 00 00 Trake za unutrašnje opšivanje, postave, navlake, osnove i skeleti, štitnici i podbradnici, za pokrivke za glavu 2,7
7007 19 80 00 Kaljeno sigurnosno staklo: ostalo
ex: staklene police za frižidere
3
7213 91 49 00 Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika: Ostala: kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm: ostala: sa sadržajem ugljenika preko 0,06% ali manje od 0,25%, po masi 0
7326 20 00 90 Proizvodi od žice, od gvožđa ili čelika: ostalo 2,7
7601 10 00 00 Aluminijum, sirovi: Aluminijum, nelegirani 0
7601 20 20 00 Aluminijum, sirovi: Legure aluminijuma: ploče i poluge 0
7601 20 80 00 Aluminijum, sirovi: Legure aluminijuma: ostale 0
8302 10 00 00 Šarke 0
8308 10 00 00 Kopče i ringlice 0
8308 90 00 00 Zatvarači, okovi sa zatvaračima, pređice, zatvarači sa pređicama, kopče, ringlice i slično, za odeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cevasti ili račvasti zakivci, od prostih metala; perle i šljokice, od prostih metala: Ostalo, uključujući delove 0
8413 70 35 90 Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima; elevatori tečnosti: Ostale centrifugalne pumpe: ostale, sa izlaznim prečnikom: ne preko 15 mm: ostale 1,7
8413 91 00 90 Delovi: pumpi: ostale 1,7
8414 30 20 90 Kompresori za rashladne uređaje: snage ne preko 0,4 kW: ostali 2,5
8481 40 90 00 Sigurnosni ventili: ostali 0
8481 80 99 00 Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile: Ostali uređaji: ostali regulacioni ventili: ostali 0
8483 50 80 90 Zamajci, kaišnici i užanici (uključujući za koturače): ostali 0
8501 40 20 90 Ostali motori naizmenične struje, monofazni: snage ne preko 750W: ostali 2,7
8505 90 20 10 Elektromagneti 1,8
8516 79 70 00 Ostali elektro-termički uređaji: ostali 2,7
8516 80 20 90 Električni grejni otpornici: opremljeni nosačem od izolacionog materijala: ostali 2,7
8516 90 00 00 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektro-termički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545: Delovi 2,7
8517 62 00 91 Mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate: ostalo: za bežične mreže
ex: moduli za ugradnju u komunikacione uređaje
1
8532 25 00 00 Ostali konstantni kondenzatori: dielektrični, od hartije ili plastične mase 0
8536 10 10 00 Osigurači: za jačinu struje ne preko 10 A 2,3
8536 10 50 00 Osigurači: za jačinu struje preko 10 A, ali ne preko 63 A 2,3
8536 90 10 00 Ostali aparati: priključci i kontaktni elementi za žice i kablove 0
8536 90 85 00 Ostali aparati: ostali 2,3
8537 10 99 00 Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. broja 8535 ili 8536: Za napon ne preko 1 000 V: ostalo 2,1
8544 20 00 00 Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici 3,7
8544 30 00 00 Setovi provodnika za paljenje i ostali setovi provodnika za vozila, vazduhoplove ili plovila 3,7
8544 42 10 00 Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1 000 V: sa konektorima: vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama 0
8544 42 90 00 Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V: sa konektorima: ostali 3,3
8544 49 93 00 Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V: za napon ne preko 80 V 3,7
8544 70 00 00 Kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana 0
9403 90 90 00 Ostali nameštaj i njegovi delovi: Delovi: od ostalih materijala 2,7
9607 11 00 00 Patentni zatvarači: sa zupcima od prostih metala 0

Stope carine na robu iz stava 1. ove tačke, koja je poreklom iz zemalja sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o slobodnoj trgovini, smanjuju se u 2016. godini, u skladu sa smanjenjem stopa carine predviđenim tim sporazumima.

  1. Obrađeni duvan koji se ne proizvodi u Republici Srbiji u potrebnoj količini i odgovarajućem kvalitetu, a korisnik obrađeni duvan koristi u sopstvenoj proizvodnji, izuzima se od plaćanja carinskih dažbina u vrednosti koja odgovara ukupnoj vrednosti obrađenog duvana proizvedenog, odnosno otkupljenog u Republici Srbiji u 2015. godini, i to:
Tarifna oznaka Naimenovanje
2401 10 35 00 Duvan, neižiljen: svetli duvan sušen na vazduhu („light air – cured“)
2401 10 60 00 Duvan, neižiljen: orijentalni duvan sušen na suncu („sun – cured“)
2401 10 70 00 Duvan, neižiljen: tamni duvan sušen na vazduhu („dark air – cured“)
2401 10 85 00 Duvan, neižiljen: duvan sušen u sušari („flue – cured“)
2401 10 95 00 Duvan, neižiljen: ostali
2401 20 35 00 Duvan, delimično ili potpuno ižiljen: svetli duvan sušen na vazduhu („light air – cured“)
2401 20 60 00 Duvan, neižiljen: orijentalni duvan sušen na suncu („sun – cured“)
2401 20 70 00 Duvan, delimično ili potpuno ižiljen: tamni duvan sušen na vazduhu („dark air – cured“)
2401 20 85 00 Duvan, delimično ili potpuno ižiljen: duvan sušen u sušari („flue – cured“)
2401 20 95 00 Duvan, delimično ili potpuno ižiljen: ostali
2403 19 90 00 Ostali prerađeni duvan: Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu: ostali
2403 99 90 00 Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; ekstrakti i esencije od duvana: Ostalo: ostalo

Vrednost obrađenog duvana iz stava 1. ove tačke po korisniku je vrednost koja je srazmerna vrednosti domaćeg obrađenog duvana koji je korisnik proizveo, odnosno otkupio u 2015. godini.

  1. Radi ostvarivanja prava iz tačke 3. ove odluke, uz carinsku deklaraciju podnosi se:

1) rešenje Uprave za duvan o upisu u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

2) izjava korisnika da će obrađeni duvan uvezen uz izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina koristiti isključivo za potrebe sopstvene proizvodnje;

3) mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i zaštite životne sredine da su ispunjeni uslovi iz tačke 3. stav 2. ove odluke.

  1. Roba iz tačke 3. ove odluke koja je stavljena u slobodan promet u skladu sa odredbama ove odluke ostaje pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor prestaje kad prestanu i uslovi zbog kojih je roba stavljena u slobodan promet uz smanjenje carinskih dažbina, odnosno uz izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina, kad se roba izveze ili uništi ili kad je dopuštena upotreba robe u druge svrhe od onih koje su propisane ovom odlukom, i kada su carinske dažbine plaćene.
  2. Uvoznici obrađenog duvana imaju pravo na uvoz bez plaćanja carine robe iz tačke 3. Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2015. godini („Službeni glasnik RS“, broj 140/14), za koju je dobijeno mišljenje iz tačke 4. podtačka 3) te odluke, ako to pravo nisu iskoristili do dana stupanja na snagu ove odluke, do ispunjenja vrednosti uvoza robe koja je navedena u tom mišljenju.
  3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović