• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU IZVEŠTAJA O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE, PRUŽENOJ BROKERSKOJ USLUZI I TEHNIČKOJ POMOĆI

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj izveštaja koji izvoznik, odnosno uvoznik robe dvostruke namene, broker i pružalac tehničke pomoći dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove spoljne trgovine o izvršenom izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pruženoj brokerskoj usluzi i tehničkoj pomoći.

Član 2

Izveštaj iz člana 1. ovog pravilnika sadrži:

1) Poslovno ime, sedište i matični broj izvoznika, uvoznika, brokera i pružaoca tehničke pomoći;

2) Broj i vrsta izdate dozvole sa datumom izdavanja i rokom važenja;

3) Naziv, opis, osnov iz Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene, tarifnu oznaku, identifikacioni broj, odobrenu i realizovanu količinu, jedinicu mere, odobrenu i realizovanu vrednost i valutu robe po konkretnoj dozvoli;

4) Broj i datum jedinstvene carinske isprave (JCI) i datum prelaska carinske linije;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović