DETAŠMAN – BILATERALNI MEĐUDRŽAVNI SPORAZUM O IZVOĐENJU RADOVA U SR NEMAČKOJ

15801535124f8be54d37e7e436636772_origPod terminom detašman podrazumeva se poseban vid poslovne saradnje između preduzeća sa teritorije jedne države, koje na osnovu sklopljenog ugovora sa preduzećem iz druge države, izvodi radove u toj državi. Pojam detašman potiče od francuske reči detascher što znači odvojen od celine. Detašman nije pojedinačno zapošljavanje radnika.

Srbija ima međunarodni sporazum detašman zaključen samo sa SR Nemačkom. Preduzeća iz Srbije zainteresovana za dodelu kontigenata da zaposle svoju radnu snagu u Nemačkoj, moraju imati kvalifikovanu radnu snagu i osnovnu materijalnu opremu za traženu vrstu posla. Detašman sa Nemačkom predstavlja praktičan primer realizacije proklamovanog principa Evropske Unije o slobodnom kretanju roba, usluga, kapitala, tehnologije i radne snage. Kao i poslovne saradnje između privrednih subjekata iz različitih zemalja. Detašmanom je stvorena mogućnost našim preduzećima da se uključe u evropske privredne tokove. Takva saradnja predstavlja snažan podsticaj za našu privredu u pravcu podizanja nivoa konkurentnosti, rastu privrednih aktivnosti i većoj ukupnoj efikasnosti poslovanja.

Na osnovu međudržavnog Sporazuma preduzeća sa sedištem na teritoriji Republike Srbije iz oblasti građevinarstva, proizvodnje i prerade metala, montaže, izolacije, poljoprivrede, šumarstva, rudarstva, poslova restauracije i mesnoprerađivačke industrije imaju pravo učešća u raspodeli kontingenta (kvote) zapošljavanja u Saveznoj Republici Nemačkoj za tekuću detašmansku godinu. Sprovođenje ovog Sporazuma u nadležnosti je Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije.

INSTITUCIJE NADLEŽNE ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA:

U SR Nemačkoj:

Savezno ministarstvo za privredu i rad i Savezni Ured za rad u Nirnbergu sa svojim filijalama.

U SR Srbiji:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

POTREBNA DOKUMENTA ZA IZDAVANjE SAGLASNOSTI

Preduzeće zainteresovano za dodelu kontigenta zapošljavanja po osnovu ugovora o izvođenju radova u Saveznoj Republici Nemačkoj dostavlja:

1. Dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje poslova u privrednim granama-oblastima u kojim je dozvoljeno angažovanje radnika po osnovu detašmana;

Ispunjenost uslova za obavljanje poslova u privrednim granama – oblastima u kojima je dozvoljeno angažovanje po osnovu detašmana dokazuje se kopijom izvoda iz sudskog ili

drugog registra sa svim prilozima.

/ da je preduzeće registrovano za obavljanje poslova navedenih u oglasu, kao i za obavljanje poslova u spoljnotrgovinskom prometu – investicioni radovi u inostranstvu/

2. Dokaz o ispunjenosti uslova za izvođenje radova, kao i dokaz o izvedenim radovima u zemlji i inostranstvu;

Ispunjenost uslova za izvođenje radova dokazuje se odgovarajućom licencom izdatom od strane nadležnog organa.

Radovi izvedeni u zemlji i inostranstvu dokazuju se referenc listom.

3. Dokaz o poslovnoj saradnji sa nemačkim partnerom;

Poslovna saradnja sa nemačkim partnerom dokazuje se ugovorom o izvođenju radova zaključenim sa nemačkim partnerom i prevodom ugovora overenim od strane sudskog tumača.

/ ugovor treba da bude konkretan, sa naznačenim ugovornim stranama, adresom gradilišta, terminima za izvođenje radova – početak i završetak, vrednost ugovorenog posla, prava i obaveze ugovornih strana;

ugovor se podnosi u fotokopiji na nemačkom jeziku – original na uvid, kao i primerak ugovora prevedenog na srpski jezik – overenim od strane sudskog tumača/

4. Dokaz da preduzeće izmiruje obaveze prema zaposlenim radnicima (isplate zarada kao i plaćanje doprinosa i poreza);

Izmirivanje obaveza prema zaposlenim preduzeće dokazuje sa:

– spiskom zaposlenih koje upućuje u SR Nemačku, kao i kopijom M-2 obrasca za svakog zaposlenog sa spiska;

– kopijom poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade za poslednja 2 meseca (obrazac PP OD);

– kopijom poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na zarade za poslednja 2 meseca (obrazac PP OPJ).

/ obrasci koji se podnose poreskoj upravi novoosnovana preduzeća podnose tek po prvim isplatama zarada/

5. Dokaz o posedovanju sredstava predfinansiranja;

Posedovanje deviznih sredstava potrebnih za predfinansiranje radova u SR Nemačkoj dokazuje se potvrdom iz banke da preduzeće na računu raspolaže sredstvima prema sledećoj računici;

/ planirani broj zaposlenih pomnožen sa planiranim brojem meseci rada i to pomnoženo sa 75 EUR /

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović