• Home
  • Blog
  • Zakoni
4

UREDBA O NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA („Sl. glasnik RS“, br. 59/2013)

 („Sl. glasnik RS“, br. 59/2013)

I OSNOVNA ODREDBA

Član 1

Ovom uredbom uređuje se način na koji rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik (u daljem tekstu: rezident) mogu prebiti dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga (u daljem tekstu: prebijanje).

II PREDMET I VRSTE PREBIJANJA

Član 2

Predmet prebijanja, u smislu ove uredbe, je svako postojeće, određeno, celo ili delimično, dospelo, novčano dugovanje i potraživanje po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima iz člana 2. tačka (21) Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 31/11 i 119/12), a koje je nastalo po osnovu izvoza i uvoza robe i usluga.

Član 3

Prebijanje, u smislu ove uredbe, može biti:

1) bilateralno – kada se prebijanje vrši između rezidenta i nerezidenta koji su realizovali spoljnotrgovinski promet robe i usluga (u daljem tekstu: bilateralno prebijanje);

2) intrakorporativno – kada se prebijanje vrši između rezidenta i nerezidenata koji posluju u sistemu iste multinacionalne korporacije (u daljem tekstu: intrakorporativno prebijanje);

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.