UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM


 („Sl. glasnik RS“, br. 93/2010 i 63/2013)

Deo prvi

UVODNE ODREDBE

 

Glava I

ZAJEDNIČKE ODREDBE

1. Uvodne odredbe

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju:

1) uslovi za odobravanje statusa „ovlašćenog privrednog subjekta“, za učestalost preispitivanja statusa ovlašćenog privrednog subjekta, za davanje ovlašćenja za korišćenje pojednostavljenog postupka, vrsta i obim olakšica koje se mogu odobriti u vezi sa carinskom kontrolom koje se odnose na sigurnost i bezbednost, uzimajući u obzir mere za procenu i upravljanje rizikom, uslovi pod kojima se status ovlašćenog privrednog subjekta može ukinuti, kao i postupak ukidanja tog statusa,

2) uslovi za izdavanje obavezujućih obaveštenja i drugih obaveštenja o primeni carinskih propisa,

3) kriterijumi i prioritetne oblasti kontrole, vrste informacija o riziku, kao i analizi rizika koje će carinski organi Republike Srbije razmenjivati sa carinskim organima drugih država, odnosno teritorija,

4) uslovi pod kojima se mogu pojednostaviti carinske formalnosti i kontrola,

5) dodatna pravila za utvrđivanje porekla robe u čijoj su proizvodnji učestvovale dve ili više država, način dokazivanja nepreferencijalnog porekla robe, način izdavanja uverenja o nepreferencijalnom poreklu robe i organi za izdavanje uverenja i za davanje mišljenja o nepreferencijalnom poreklu robe,

6) način dokazivanja preferencijalnog porekla robe, način izdavanja uverenja o preferencijalnom poreklu robe i organi za izdavanje uverenja i za davanje mišljenja o preferencijalnom poreklu robe.

7) uslovi i način utvrđivanja carinske vrednosti robe,

8) uslovi pod kojima carinska deklaracija (u daljem tekstu: deklaracija) može biti poništena nakon puštanja robe deklarantu,

9) način pojednostavljenja postupka, slučajevi u kojima se ne podnosi dopunska deklaracija i pojednostavljenja postupka za tranzit robe,

10) vrsta i vrednost robe na koju se primenjuje jedinstvena stopa carine,

11) primena carinskih postupaka sa odlaganjem i carinskih postupaka sa ekonomskim dejstvom, pojednostavljenja tih postupaka, kao i primena odredaba koje se odnose na mere trgovinske ili poljoprivredne politike,

12) uslovi pod kojima roba koja se dobija iz robe koja je stavljena u carinski postupak sa odlaganjem, stiče status domaće robe,

13) način polaganja obezbeđenja, kao i visina obezbeđenja, odnosno oslobođenje od obaveze polaganja obezbeđenja za pojedine carinske postupke sa odlaganjem,

14) dodatni uslovi i postupak za polaganje obezbeđenja u tranzitnom postupku,

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović