• Home
  • Blog
  • Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fitosanitarnoj kontroli shodno Zakonu o Zdravlju bilja i oplemenjivačima zemljišta ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja