Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA "

NE PLAĆA SE POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PRILIKOM UNOSA NEPOKRETNOSTI U DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Kod ulaganja prava svojine na nepokretnosti u kapital rezidenta Republike Srbije koji je po pravnoj formi društvo sa ograničenom odgovornošću, po kom osnovu prenosilac prava – ulagač stiče udeo u tom društvu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-102/2016-04 (2) […]

Detaljnije...

KUPAC STEČAJNOG DUŽNIKA JE OBVEZNIK PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica koja ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, predmet je oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava – ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio ili ako je preuzeo samo deo obaveza pravnog lica koje je kupio. Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava po tom osnovu jeste […]

Detaljnije...