Tag Archive

Tag Archives for " KAPITALNI DOBITAK "

KAPITALNI DOBITAK – KADA SU U CENU UKLJUČENE I POKRETNE STVARI

UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA U SLUČAJU PRODAJE NEPOKRETNOSTI, KADA JE U PRODAJNU CENU URAČUNATA I VREDNOST POKRETNIH STVARI KOJIMA JE NEPOKRETNOST OPREMLJENA   U nabavnu cenu nepokretnosti priznaju se dokumentovani troškovi koji su u neposrednoj vezi sa izgradnjom tog novog objekta (npr. pripremni radovi, troškovi izgradnje objekta i dr.) ali se ne priznaju i troškovi koji […]

Detaljnije...

KAPITALNI DOBITAK – KADA SE VRŠI PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA NA NEPOKRETNOSTI SVOM POVEZANOM PRAVNOM LICU

U slučaju kada obveznik vrši prenos prava vlasništva na nepokretnosti svom povezanom pravnom licu, kapitalni dobitak predstavlja (pozitivnu) razliku između prodajne cene nepokretnosti i njene nabavne cene, pri čemu se prodajnom cenom nepokretnosti smatra njena tržišna cena ako je ugovorena cena niža od tržišne. Tako utvrđen kapitalni dobitak uključuje se u oporezivu dobit, a ukoliko […]

Detaljnije...

PREBIJANJE KAPITALNIH GUBITAKA SA KAPITALNIM DOBICIMA OSTVARENIM U NAREDNOM PERIODU

Kapitalni gubitak koji je ostvaren u 2014. godini (prodajom prava, udela ili hartije od vrednosti) može se prebiti sa kapitalnim dobitkom (od prodaje drugog prava, udela ili hartije od vrednosti) ostvarenim kasnije – u toj ili narednim godinama, na način da ukoliko se i posle prebijanja kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom iskaže kapitalni gubitak dopušteno […]

Detaljnije...
2

KAPITALNI DOBITAK – KADA SE STEČENI UDEO PRIVREDNOG DRUŠTVA PRODA

Ukoliko obveznik stekne sopstveni udeo otkupom (udela) od jednog od članova društva, a potom, u skladu sa pozitivnim propisima, izvrši prodaju (tako stečenog) udela, (pozitivna) razlika između prodajne cene i nabavne cene udela predstavlja kapitalni dobitak, pri čemu nabavna cena jeste cena koju je obveznik platio (prilikom otkupa udela) svom osnivaču. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. […]

Detaljnije...

KAPITALNI DOBITAK NASTAJE ISPLATOM DIVIDENDE PRENOSOM AKCIJA IZMEĐU NEREZIDENTNIH PRAVNIH

Nerezidentno pravno lice ostvaruje kapitalni dobitak u slučaju kada svom osnivaču, drugom nerezidentnom pravnom licu, umesto isplate dividende vrši prenos akcija koje poseduje u rezidentnom pravnom licu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-950/2015-04 od 9.10.2015. godine). „U skladu sa članom 40. stav 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, […]

Detaljnije...