Tag Archive

Tag Archives for " ELEKTRONSKE FAKTURE "

Elektronska faktura

Elektronska faktura kako je predviđeno propisima primenjivaće se fazno.  I ako je određen zvanični početak primene ispostavljanja elektronskih faktura od 01. 01. 2022. godine, ovaj datum se ne primenjuje na sve. Fazna primena, je od koristi da bi se privrednici pripremili na nove uslove poslovanja, pored izdavaoca računa, potrebno je da se za novi vid […]

Detaljnije...

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

(„Sl. glasnik RS“, br. 44/2021) I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i druga pitanja koja su od značaja za elektronsko fakturisanje. Značenje […]

Detaljnije...