Tag Archive

Tag Archives for " ELEKTRONSKE FAKTURE "

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura. Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura Član 2 Pravno ili fizičko lice […]

Detaljnije...

Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalan sadržaj elektronske fakture neophodan za njeno procesuiranje kroz sistem elektronskih faktura iz člana 5. Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS“, broj 44/21 i 129/21 – u daljem tekstu: Zakon), slučajevi u kojima pojedini elementi elektronske fakture mogu biti izostavljeni, […]

Detaljnije...

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sistema za upravljanje fakturama. Član 2 Elektronske fakture izdate u okviru transakcija koje uključuju dužnika koji je subjekt javnog sektora koji ima više nivoa saglasnosti i koji ne poseduje svoj sistem ili deo sistema za upravljanje fakturama […]

Detaljnije...

Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku

(„Sl. glasnik RS“, br. 69/2021, 132/2021 i 46/2022) Član 1 Ovom uredbom uređuju se uslovi i način čuvanja elektronskih faktura, uslovi i način stavljanja na uvid elektronskih faktura na osnovu zahteva nadležnog organa i način obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine fakture u papirnom obliku. Član 2 Čuvanje elektronskih faktura u sistemu elektronskih faktura iz člana […]

Detaljnije...

Elektronska faktura

Elektronska faktura kako je predviđeno propisima primenjivaće se fazno.  I ako je određen zvanični početak primene ispostavljanja elektronskih faktura od 01. 01. 2022. godine, ovaj datum se ne primenjuje na sve. Fazna primena, je od koristi da bi se privrednici pripremili na nove uslove poslovanja, pored izdavaoca računa, potrebno je da se za novi vid […]

Detaljnije...