Archive

Category Archives for "Popis"

Eksterni revizor u fizičkom popisu zaliha za 2022. godinu

Osnovne vrste zaliha su: sirovine proizvodnja gotovi proizvodi rezervni delovi trgovačka roba Računovodstveni ciklus zaliha je: proizvodnja skladištenje isporuka S obzirom da zalihe uglavnom čine veći deo imovine privrednih društva, neophodno je vršiti fizički popis zaliha koji će se slagati sa magacinskim knjigama i računima glavne knjige. Fizički popis predstavlja merenje, vaganje, brojanje, procena kvaliteta […]

Detaljnije...

Usvajanje izveštaja o popisu i knjiženja rezultata popisa za 2022. godinu

Izveštaj o popisu za 2022 Izveštaji popisnih komisija nemaju zakonom propisan oblik. Sadržina izveštaja o izvršenom popisu regulisana je odredbom člana 13. stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2020 – dalje: Pravilnik o popisu). Broj izveštaja zavisi od broja popisnih komisija. Ako […]

Detaljnije...

Dan vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza

U skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr.zakon – dalje: Zakon) definisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza, vanbilansne imovine i vanbilansnih obaveza. Prema članu 20. stav 2. Zakona pravno lice odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem […]

Detaljnije...

Popis finansijskih plasmana i potraživanja za 2022. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predmet godišnjeg popisa su pored ostale imovine i finansijski plasmani i potraživanja. Popisom su obuhvaćeni svi finansijski plasmani i potraživanja za prodatu robu i usluge, kao i nenaplaćena potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Popisna komisija trabe da bude sastavljena […]

Detaljnije...

Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine za 2022. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem pored osnovnih sredstava, zaliha i drugih nematerijalnih i materijalnih ulaganja predmet popisa su i gotovinski ekvivalenti i gotovina. Prema Pravilniku o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika na računima 24 nalaze se […]

Detaljnije...

Popis zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara za 2022. godinu

Pravno lice ili preduzetnik je dužno da izvrši redovan godišnji popis imovine i obaveza i zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara prema članu 2. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i inventara se iskazuju na računima grupe 10 – Zalihe materijala  […]

Detaljnije...

Model odluke o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza za 2022. godinu

Prvi korak u popisu imovine jeste donošenje odluke o popisu. Na osnovu odredbe U skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021) i odredaba člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2020), kao i odredaba čl. _____ […]

Detaljnije...

Popis zaliha robe i stalnih sredstava namenjenih prodaji za 2022. godinu

Kao i kod ostalih popisa imovine i obaveza, prilikom popisa zaliha robe i sredstava namenjenih prodaji imenuje se komisija za vršenje popisa čiji članovi nisu nadležni za sredstva koja popisuju niti su rukovodioci nadležnih za ta sredstva. Popis zaliha robe Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanje […]

Detaljnije...

Popis zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda za 2022. godinu

Preduzetnici i pravna lica koja se u okviru svoje delatnosti bave proizvodnjom, pre podnošenja finansijskih izveštaja su dužni da prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, izvrše popis nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda. Kako bi bolje pratili svoje poslovanje, rentabilnost, učinak zaposlenih, preduzetnici i pravna lica mogu […]

Detaljnije...

Popis obaveza i vanbilansne evidencije za 2022. godinu

Godišnjim popisom su obuhvaćene i kratkoročne obaveze i dogoročne obaveze prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Kod popisa obaveza potrebno je da se obaveze popišu na različitim popisnim listama: obaveze sadržane u hartijama od vrednosti; obaveze u dinarima; obaveze u devizama; posebno obaveze za koje ne […]

Detaljnije...
1 2 3