Archive

Category Archives for "Paušalno oporezivanje"

Uredba za paušalno oporezivanje

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013, 119/2013, 135/2014, 80/2017, 98/2017, 86/2018 i 69/2019)   Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na […]

Detaljnije...

Utvrđivanje poreske obaveze paušalcima – advokatima

  Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana član 41. definisano je da preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu “Odredbama člana 5. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima […]

Detaljnije...

Poreske prijave za paušalce

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji od 01. januara 2018. godine poreska prijava akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihod od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje se podnosi u elektronskom obliku na portalu Poreske uprave. Prema Pravilniku o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju poreska […]

Detaljnije...

GAŠENJE PREDUZETNIČKE RADNJE NE ZNAČI BRISANJE PRAVA I OBAVEZA IZ POSLOVANJA

  POTRAŽIVANJE SE MOŽE NAPLATITI OD PREDUZETNIKA KOJI NASTAVLJA DA OBAVLJA DELATNOST U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA   Kada preduzetnik donese odluku o gašenju preduzetničke radnje i o nastavku delatnosti u formi privrednog društva, briše se radnja iz registra preduzetnika, a prava i obaveze nastale obavljanjem delatnosti preduzetnika preuzima privredno društvo. U skladu sa članom 92. […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSI NOVA UREDBA PAUŠALCIMA

Vlada je 25. avgusta 2017. godine donela Uredbu o  izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS. Pojedini članovi Uredbe primenjivaće se retroaktvno od 2015. godinu, dok  čl. 1. i […]

Detaljnije...

POSLOVNE KNJIGE PO SISTEMU PROSTOG KNJIGOVODSTVA

Poštovane kolege, u cilju lakšeg snalaženja i vođenja poslovnih knjiga, dajemo vam pregled potrebnih poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva. Takođe, u prilogu je Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanja finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva (“Sl. glasnik RS”, br. 140/2004 – dalje: Pravilnik), u kome su data uputstva po kojima se vode i popunjavaju […]

Detaljnije...

OBRAZAC DPU – LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA

UNOŠENJE PODATAKA U OBRAZAC DPU – LIST DNEVNOG PROMETA UGOSTITELJA Obaveza sastavljanja obrasca DPU – List dnevnog prometa ugostitelja propisana je čl. 3. i 9. Pravilnika o poslovnim knjigama i iskazivanja finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva (“Sl. glasnik RS”, br. 140/2004 – dalje: Pravilnik). Prema odredbama ovog pravilnika, preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, obrazac […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori