Dostavite devizne izveštaje NBS najkasnije do 10. 01. 2024.

Dostavite devizne  izveštaje  za period 01. 10. -31. 12. 2023. godine  najkasnije do 10. januara 2024. godine. Devizni izveštaji prema NBS su  zakonska obaveza velikog broja preduzeća i preduzetnika, ali i fizičkih lica.

  • Na žalost veliki broj privrednika koji je zakasnio jedan do dva dana u dostavljanju ovih statističkih izveštaja platio je kaznu. Bez obzira što kašnjenjem nije bila namera privrednika da se izbegne neko plaćanje, jer ga ni nema, kazne i pozivi na sud su usledile.

Devizni Inspektorat NBS – više ne toleriše kašnjenje. Činjenica je da propisani izveštaji prema NBS služe za statistiku i praćenje deviznih priliva i odliva sredstava. Kada se radi o privrednicima, njima je to samo dodatna obaveza, i ukoliko je propuste onda im sleduje kazna.

Zakonom o deviznom poslovanju postavljeni su okviri poslovanja privrednicima. Šta je dozvoljeno a šta nije.  Sam Zakon daje brojne mogućnostia ali i obaveze.

Za početak sva prava i obaveze podjednako odnose se na banke, privredna društva, preduzetnike i ogranke stranih lica registrovanih u Srbiji.

Devizno izveštavanje obavezuje  i preduzetnike

Kada su u pitanju preduzetnici, posebno treba naglasiti da i preduzetnici paušalci takođe mogu da se bave spoljnotrgovinskim poslovima što znači i deviznim.

Određeni spoljnotrgovinski poslovi na osnovu Zakona o deviznom poslovanju zahtevaju dostavljanje određenih izveštaja – obrazaca Narodnoj banci Srbije.

Iz Zakona o deviznom poslovanju, to nije moguće detektovati. Naime, član 2. Zakona o spoljnoj trgovini govori šta se smatra spoljnotrgovinskim poslom.

Zakon o deviznom poslovanju – u članovima 4. i 37. napominje da je potrebno dostavljati izveštaje, ali nije napisano koje i kada!

Tek u podzakonskim aktima, odlukama, pravilnicima, uredbama i ostalim dokumentima koji imaju težinu zakona privrednik saznaje koji su to obrasci koje treba dostaviti u određenim vremenskim intervalma NBS.

U Zakonu o deviznom poslovanju propisane su kazne od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica koja ne dostave izveštaje na vreme. Za odgovorno lice u privrednom društvu i za preduzetnika one su nešto niže.

Privrednici najčešće dostavljaju sledeće devizne izveštaje

Na osnovu Zakona o deviznom poslovanju donete su odluke, pravilnici i uredbe koja propisuju dostavljanje obaveznih izveštaja NBS. Izveštaji koji se dostavljaju NBS su obavezni i posledica su obavljenih spoljno trgovinskih i deviznih aktivnosti privrednih društava, ogranaka stranih lica registrovanih u Srbiji, preduzetnika, banaka kao i fizičkih lica koja su vlasnici ili suvlasnici preduzeća u inostranstvu.

U nastavku teksta, navedeni su poslovi koji podležu obaveznom izveštavanju, rok za dostavljanje izveštaja, osnov i propis kojim je propisana obaveza dostavljanja izveštaja, kao i e-mail adrese za dostavljanje obrazaca. Svi izveštaji dostavljaju se u elektronskom obliku.

Važno je napomenuti i sledeće, da je za ne dostavljanje izveštavanja propisane su visoke novčane kazne.

OPIS OBAVEZERok za dostavljanje obrazacaOSNOVPROPIS
Izvoz robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanja (potraživanja po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) na obrascu: izveštaj o potraživanju rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu koje nije izmireno u roku dužem od godinu dana (Obrazac P-1), u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: izvestavanje@nbs.rsDo 10. JANUARA za prethodno tromesečjeIzvoz robe ili usluga koji nije naplaćen ili unapred plaćena roba ili usluga koja nije uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvoza ili avansnog plaćanjaTačka 13. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
Uvezena roba ili usluga koja nije plaćena ili unapred naplaćena roba ili usluga koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplate (obaveze po kreditnim poslovima iz člana 4. Zakona) na obrascu: izveštaj o obavezi rezidenta po spoljnotrgovinskom prometu koja nije izmirena u roku dužem od godinu dana (Obrazac O-1), u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: izvestavanje@nbs.rsDo 10. JANUARA za prethodno tromesečjeUvezena roba ili usluga koja nije plaćena ili unapred naplaćena roba ili usluga koja nije izvezena u roku dužem od godinu dana od dana uvoza ili primljene naplateTačka 13. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
Rezident – obveznik izveštavanja, u čijem vlasništu nerezident – strani investitor poseduje udeo, dostavlja tromesečni izveštaj NBS o stanju i transakcijama po osnovu direktnih investicija nerezidenta u zemlji – Obrazac DI-1, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rsDo 10. JANUARA za prethodno tromesečjeDirektne investicije nerezidenata u zemljiTačka 2. odredba pod 1. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
Rezident – obveznik izveštavanja dostavlja NBS tromesečni izveštaj o stanju i transakcijama po osnovu stranih direktnih investicija rezidenata u inostranstvu – Obrazac DI-2, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rsDo 10. JANUARA za prethodno tromesečjeDirektne investicije rezidenata u inostranstvuTačka 2. odredba pod 2. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
Rezident – obveznik izveštavanja, koji je sa nerezidentom zaključio ugovor o izvođenju investicionih (građevinskih) radova u inostranstvu, kao i rezident – obveznik izveštavanja, koji je sa nerezidentom – izvođačem radova zaključio ugovor o izvođenju investicionih (građevinskih) radova u Republici Srbiji, dostavlja NBS tromesečni izveštaj o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova – Obrazac GRU, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rsDo 10. JANUARA za prethodno tromesečjeIzvođenje investicionih građevinskih radova: od projektovanja, do zanatskih završnih radovaTačka 2. odredba pod 5. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
Rezident – obveznik izveštavanja, koji ima rešenje NBS kojim se odobrava držanje deviza na računu u inostranstvu, odnosno koji je sa nerezidentom ugovorio plaćanje preko kontokorentnog računa, dostavlja NBS tromesečni izveštaj o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima – Obrazac RN, elektronski na i-mejl adresu: devizna.statistika@nbs.rsDo 10. JANUARA za prethodno tromesečjeRačuni rezidenata u inostranstvu i kontokorentni računiTačka 2. odredba pod 6. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
Krediti u dinarima koje banke odobravaju nerezidentima evidentiraju se zbirno – na obrascu: izveštaj o kreditima u dinarima koje banka odobrava nerezidentima (Obrazac KOD), koji se dostavlja u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: izvestavanje@nbs.rsDo 10. JANUARA za prethodno tromesečjeKrediti u dinarima koje banke odobravaju nerezidentimaTačka 8. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2013)
Obaveze i potraživanja rezidenata po poslovima finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenata evidentiraju se zbirno – na sledećim obrascima: izveštaj o stanju obaveza prema inostranstvu po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-1) i izveštaj o stanju potraživanja iz inostranstva po poslovima finansijskog lizinga između rezidenta i nerezidenta (Obrazac FL-2), koji se dostavljaju u elektronskom obliku, u eksel formatu, na i-mejl adresu: izvestavanje@nbs.rsDo 10. JANUARA za prethodno tromesečjePoslovi finansijskog lizinga između rezidenata i nerezidenataTačka 12. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom
Banke su dužne da po poslovima s finansijskim derivatima dostavljaju NBS sledeće izveštaje:- izveštaj o zaključenim finansijskim derivatima između banke i druge banke/rezidenata/nerezidenata – na Obrascu FINDER 1 (Prilog 1);
– izveštaj o deviznim plaćanjima/naplatama preko banke po osnovu trgovine finansijskim derivatima između rezidenata i nerezidenata – na Obrascu FINDER 2 (Prilog 2):

– izveštaj o ugovorenim poslovima između banke i druge banke/rezidenata/nerezidenata koji sadrže derivatnu klauzulu – na Obrascu FINDER 3 (Prilog 3):

– izveštaj o zaključenim neisporučivim finansijskim derivatima koji se odnose na robu između banke i druge banke/rezidenta/nerezidenta – na Obrascu FINDER 4 (Prilog 4);

– izveštaj o deviznim plaćanjima/naplatama preko banke po osnovu trgovine neisporučivim finansijskim derivatima koji se odnose na robu između rezidenta i nerezidenta – na Obrascu FINDER 5 (Prilog 5)
Za svaku dekadu – u roku od pet dana od isteka dekadePoslovi s finansijskim derivatimaTačka 10. Odluke o obavljanju poslova s finansijskim derivatima (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2011 i 62/2013)
Banka dostavlja NBS Izveštaj o kratkoročnim bankarskim depozitima u devizama s rokom dospeća od jednog dana do godinu dana (Obrazac DE) u elektronskom oblikuDekadno, i to za prvu i drugu dekadu meseca u roku od pet dana od isteka te dekade, a za treću dekadu – u roku koji je propisan za dostavljanje podataka za Obrazac USSPOKratkoročni bankarski depoziti u devizama koje banka uzima od strane banke (zaduženje) ili odobrava stranoj banci (odobrenje)Tačka 9. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2013)
Mesečni izveštaj o ulaganju u dužničke hartije od vrednosti – izdavaoci rezidenti i nerezidenti dostavljaju elektronski NBS na i-mejl adresu: deviznastatistika@nbs.rs – Obrazac HOV1)Do 10. u mesecu
za prethodni mesec
Ulaganje u dužničke hartije od vrednostiTačka 2. Uputstva za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2009)
Rezident, koji drži devize na računu kod banke u inostranstvu, dužan je da, u roku od 30 dana, po prestanku razloga zbog kojih mu je omogućeno da drži devize na računu kod banke u inostranstvu, unese u Republiku Srbiju preostala sredstva i ugasi taj račun30 dana po prestanku propisanih razloga za držanje deviza na računu kod banke u inostranstvuDepozitni poslovi rezidenata u inostranstvuČlan 27. Zakona o deviznom poslovanju i tačka 2. stav 2. Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2012 i 71/2013)
Rezident, kome je NBS odobrila držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu, dužan je da NBS dostavi podatke o broju deviznog računa kod banke u inostranstvu30 dana od dana otvaranja deviznog računa kod banke u inostranstvuDepozitni poslovi rezidenata u inostranstvuČlan 27. Zakona o deviznom poslovanju i tačka 6. stav 1. Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
Rezident, kome je odobren kompenzacioni posao, dužan je da Ministarstvu finansija dostavi obračun o izvršenju tog posla i dokumentaciju na osnovu koje je obračun sastavljen30 dana od dana završetka kompenzacionog poslaKompenzacioni posloviTačka 5. Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2005)
Rezident, koji je odustao od odobrenog kompenzacionog posla, dužan je da Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom podnese zahtev o ukidanju rešenja o odobrenom kompenzacionom poslu15 dana od dana odustajanja od kompenzacionog poslaKompenzacioni posloviTačka 7. Odluke o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama
Rezidenti izveštavaju NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom na sledećim obrascima:
Izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2), plan korišćenja po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3A), izmena ili storno izveštaja o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-5), specifikacija uz izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-7) ako u kreditnom poslu učestvuje više korisnika kredita, više nerezidenata – kreditora/dobavljača ili se sredstva po tom poslu koriste za više namena, realizacija korišćenja, plan i realizacija otplate po kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-3B).
Deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/otplate kredita ili zajma/prestanka obaveze po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama ili po osnovu prenosa dugovanja i potraživanja po kreditu ili zajmu između rezidenta i nerezidenta – i to preko banke preko koje se kredit koristi, odnosno banke garanta ako je kredit zaključen uz garanciju banke, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KZ-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.Obrasci KZ-2 i KZ-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženo plaćanje uvezene robe i usluga i odloženi izvoz unapred naplaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana – mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana uvoza, odnosno avansne naplate izvozaZaključenje posla kreditnog zaduženja u inostranstvuTačka 6. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2013)
Rezidenti izveštavaju NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom na sledećim obrascima:
Izveštaj o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-2), plan korišćenja po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3A), izmena ili storno izveštaja o kreditnom odobrenju (Obrazac KO-5), realizacija korišćenja, plan i realizacija naplate po kreditnom odobrenju (Obrazac KO-3B)
Deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/naplate kredita ili zajma/prestanka potraživanja po osnovu prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnom poslu sa inostranstvom u devizama ili po osnovu prenosa dugovanja i potraživanja po kreditu ili zajmu između rezidenta i nerezidenta – i to preko banke preko koje se kredit koristi, u papirnom i elektronskom obliku, osim Obrasca KO-3B, koji se dostavlja isključivo u elektronskom obliku.Obrasci KO-2 i KO-3A na kojima se izveštava o komercijalnim kreditima i zajmovima u devizama i dinarima povezanim sa spoljnotrgovinskim prometom robe i usluga, koji obuhvataju odloženu naplatu izvezene robe i usluga i odloženi uvoz unapred plaćene robe i usluga sa ugovorenim rokom do godinu dana s kamatom, odnosno preko godinu dana – mogu se dostaviti i u roku od 30 dana od dana izvoza, odnosno avansnog plaćanja uvozaZaključenje posla kreditnog odobrenja u inostranstvuTačka 7. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2013)
Rezident – pravno lice podnosi NBS izveštaj o garanciji/jemstvu po kreditnom poslu između dva nerezidenta u inostranstvu (Obrazac G-1), u eksel formatu, na imejl adresu: izvestavanje@nbs.rsU roku od deset dana od dana donošenja odluke o davanju garancije ili jemstvaDavanje jemstva po kreditnom poslu između dva nerezidentaačka 10. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom (“Sl. glasnik RS”, br. 56/2013)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović