PDV NA UNOSA DOBARA U SLOBODNU ZONU

 

PORESKI TRETMAN UNOSA DOBARA U SLOBODNU ZONU KOJI SE VRŠI STRANOM LICU KOJE NIJE KORISNIK SLOBODNE ZONE

 

Na promet dobara – metalnih delova koja se unose u slobodnu zonu, a koji se vrši stranom licu koje nije korisnik slobodne zone, pri čemu strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da predmetna dobra – metalne delove ugradi u proizvod koji se otprema u inostranstvo, PDV se obračunava po propisanoj poreskoj stopi i plaća u skladu sa Zakonom.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-909/2017-04 od 26.10.2017. godine)

„Na promet dobara koji obveznik PDV vrši korisniku slobodne zone, za koja bi obveznik PDV – sticalac dobara (korisnik slobodne zone) imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, pri čemu se predmetna dobra unose u slobodnu zonu, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV uz ispunjenje propisanih uslova. Naime, obveznik PDV koji vrši predmetni promet i koji je poreski dužnik za taj promet, može da ostvari predmetno poresko oslobođenje ako poseduje dokument preduzeća koje upravlja slobodnom zonom kojim se potvrđuje da između tog preduzeća i korisnika slobodne zone – primaoca dobara postoji važeći ugovor o korišćenju slobodne zone, račun isporučioca dobara koja se unose u slobodnu zonu, izjavu korisnika zone da se radi o dobrima za koja bi obveznik – sticalac dobara imao pravo na odbitak prethodnog poreza kada bi ta dobra nabavljao za potrebe obavljanja delatnosti van slobodne zone, kao i overenu kopiju deklaracije kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.

Međutim, na promet dobara – metalnih delova koja se unose u slobodnu zonu, a koji se vrši stranom licu koje nije korisnik slobodne zone, pri čemu strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne zone da predmetna dobra – metalne delove ugradi u proizvod koji se otprema u inostranstvo, PDV se obračunava po propisanoj poreskoj stopi i plaća u skladu sa Zakonom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović