OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA U INOSTRANSTVU I OBAVEZE PREMA NBS

predstavništvo u inostranstvuOtvaranje pravnog lica, predstavništva ili ogranka regulisano je Zakonom o devznom poslovanju. Ukoliko rezident Republike Srbije otvara predstavništvo u inostranstvu dužan je da podnosi izveštaje o poslovanju Narodnoj banci Srbije.

Otvaranje predstavništva je regulisano zakonom i propisima zemlje u kojoj se otvara.

Prilikom otvaranja predstavništva u inostranstvu potrebna je odluka upravnog odbora privrednog društva o otvaranju predstavništva u inotstranstvu i odluka o imenovanju ovlašćenog lica. Odluka se mora prevesti na jezik zemlje u kojoj se predtavništvo otvara kod sudskog tumača. Takođe je potreban izvod iz APR o postojanju privrednog društva.

Potrebano je imati potvrdu o vlasništvu ili zakupu prostora gde će se nalaziti predstavništvo kako bi se unelo u registar.

Privredno društvo koje otvara predstavništvo u inostranstvu je dužno da izveštava Narodnu banku Srbije o svom poslovanju u inostranstvu. Izveštaji o poslovanju u inostranstvu se podnose tromesešno na Obrascu DI-2 u SAD dolarima prema zvaničnom kursu. Obrazac DI-2 se dostavlja NBS najkasnije deset dana po isteku izveštajnog perioda, a krajnji rok za dostavljanje obrasca za četvrto tromesečje je 31. mart tekuće godine za prethodnu. Obrazac DI-2 se dostavlja u elektronskom obliku na e-mail adresu devizna.statistika@nbs.rs .

Rezidenti mogu držati devize u bankama u inostranstvu ukoliko podnesu zahtev NBS. Zahtev sadrži naziv podnosioca zahteva, njegovo sedište, adresu i telefon, delatnost, matični broj, osnov za držanje deviza u inostranstvu, iznos za koji se odobrava i rok za koji se traži ovo odobrenje, naziv zemlje i banke kod koje će se otvoriti račun.

Kada NBS odobri otvaranje računa u banci u inotrastvu, rezident je dužan da dostavi NBS broj deviznog računa u roku od 30 dana od otavaranja računa.

Rezident je dužan da dostavlja izveštaj NBS o stanju na računu, prometu na računu, i taj izveštaj dostavlja na Obrascu RN. Izveštaj se dostavlja tromesečno i to za svaki račun posebno, ukoliko rezident ima više računa u inotranstvu. Obrazac RN se dostavlja najkasnije deset dana posle isteka izveštajnog perioda za sva četiri tromesečja.

Obrasci:

Obrazac_DI2    Obrazac_RN

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović