• Home
  • Blog
  • Zakoni

IZMENE I DOPUNE UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM KOJE SE PRIMENJUJU OD 27. JULA 2013. GODINE

Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom

čl. 285 i 291

Kompenzatorna kamata se neće obračunavati na iznos carinskog duga koji je nastao za dobijene proizvode ili uvezenu robu u postupku aktivnog oplemenjivanja ili privremenog uvoza ukoliko je za taj dug bilo položeno obezbeđenje deponovanjem gotovine do iznosa koji je deponovan

„Na osnovu čl. 10. i 20, člana 22. stav 5, člana 288. stav 3. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010 i 111/2012) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/2005, 71/2005 – ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 – US i 72/2012) Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 63/2013 dana 19.7.2013. godine, a stupa na snagu dana 27.7.2013. godine.

U vezi sa navedenim obaveštavamo vas o sledećim izmenama odredbi Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS“, br. 93/2010 – dalje: Uredba):

– u članu 36. u st. 2. i 4. broj 5 zamenjen je brojem 4;

– u članu 126. u stavu 2. posle reči kurs dodata je zapeta i reči: „utvrđen na način iz stava 1. ovog člana,“;

– u članu 170. stav 1. tačka 2) broj 132 zamenjen je brojem 127;

– u članu 194. stav 3. uredbe reči: „tačke a)“ zamenjuju se rečima „tačke 1)“;

– u članu 255. stav 3. broj: „262“ zamenjuje se brojem: „255“, dok su u stavu 4. reči: „člana 282. stav 2.“ zamenjene rečima: „člana 209. stav 7.“;

– u članu 264. u stavu 4. broj: „3“ zamenjen je brojem: „2“, dok je u stavu 5. broj „189“ zamenjen brojem: „186“;

– u članu 270. stav 1. tačka 2) broj: „265“ zamenjuje se brojem: „264“;

– u članu 282. stav 1. tačka 8) reči „unutrašnje proizvodnje“ zamenjene su rečima „aktivnog oplemenjivanja“;

– u članu 285. stav 5. tačka 8) posle reči: „obezbeđenje“ dodaju se reči: „deponovanjem gotovine do iznosa koji je deponovan“. Ovom izmenom je propisano da se kompenzatorna kamata neće obračunavati na iznos carinskog duga koji je nastao za dobijene proizvode ili uvezenu robu u postupku aktivnog oplemenjivanja ili privremenog uvoza ukoliko je za taj dug bilo položeno obezbeđenje deponovanjem gotovine do iznosa koji je deponovan. Skrećemo pažnju da akt Uprave carina, br. 148-03-030-03-39/2011 od 20.10.2011. godine danom početka primene izmene i dopune Uredbe prestaje da važi;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović