UPUTSTVO O POPUNJAVANJU OBRAZACA ZA IZVEŠTAVANJE O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM


 („Sl. glasnik RS“, br. 60/2013)

I OPŠTA ODREDBA

1. Ovim uputstvom propisuje se način popunjavanja obrazaca za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom predviđenih Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom.

II KREDITNO ZADUŽENJE

Izveštaj o kreditnom zaduženju (Obrazac KZ-2)

2. Na ovom obrascu izveštava se o kreditima i zajmovima (u daljem tekstu: kredit) u devizama i dinarima koje rezidenti – dužnici uzimaju od nerezidenata (kreditno zaduženje). O bankarskim garancijama, avalima i drugim oblicima jemstva, kao i o jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja koje banka, rezident – pravno lice i preduzetnik daju po kreditnom zaduženju drugog rezidenta u inostranstvu, izveštava se na obrascu o tom kreditnom zaduženju, popunjavanjem obeležja br. 19 na Obrascu KZ-2.

Na ovom obrascu izveštava se i o obavezama prema inostranstvu po aktiviranoj stranoj garanciji ili jemstvu po poslu u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), koje se izmiruju sa odloženim rokom i/ili kamatom. Uz izveštaj o kreditnom zaduženju za ovu vrstu kreditnog posla (šifre 11 i 12 u obeležju br. 21) ne podnosi se plan korišćenja (Obrazac KZ-3A), ni specifikacija (Obrazac KZ-7).

3. U zaglavlje Obrasca KZ-2, u osenčeno polje „Vrsta izveštaja“ upisuje se „1“ za okvirni, ili „2“ za konkretni izveštaj.

Okvirni izveštaj podnosi se ako u kreditnom poslu učestvuje više rezidenata – korisnika kredita, od kojih neki imaju sedište i na teritoriji autonomne pokrajine, ako ugovor obuhvata više vrsta kreditnih poslova, ako u kreditnom poslu učestvuje više rezidenata – dužnika, kao i u drugim slučajevima kad je potrebno celovito praćenje kreditnog posla. Po jednom zaključenom kreditnom poslu može se podneti samo jedan okvirni izveštaj i potreban broj konkretnih izveštaja. Kod okvirnog izveštaja obavezno se popunjavaju obeležja br. 1 i 2, obeležje br. 4 (osim kad se okvirni izveštaj podnosi zbog postojanja više dužnika), kao i obeležja br. 6, 10 i 23. U obeležje br. 10 upisuje se ukupan iznos kredita. Ako postoji više nerezidenata – kreditora/dobavljača, u obeležju br. 24 navode se svi oni, sa odgovarajućim iznosom učešća u ugovorenom iznosu kredita. Uz okvirni izveštaj ne podnosi se plan korišćenja (Obrazac KZ-3A), ni specifikacija (Obrazac KZ-7). Podaci iz okvirnog izveštaja o kreditnom zaduženju ne dostavljaju se Narodnoj banci Srbije u elektronskom obliku.

4. Obeležje br. 1 popunjava Narodna banka Srbije, tako što se upisuju datum i šestocifreni broj iz registra kreditnih zaduženja Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Registar zaduženja), koji se vodi prema sedištu rezidenta – korisnika po kreditnom poslu pod kojim se vodi izveštaj o kreditnom zaduženju, s tim što je prva cifra:

– 6 – za rezidente – korisnike kredita s teritorije Republike van autonomnih pokrajina;

– 7 – za kreditno zaduženje Republike, kao i za kreditno zaduženje drugih subjekata uz garanciju Republike – ako se platni promet po tom zaduženju vrši preko Narodne banke Srbije;

– 8 – za rezidente – korisnike kredita s teritorije autonomne pokrajine.

U osenčeno polje 3 upisuje se šestocifreni broj pod kojim se okvirni izveštaj, ako postoji, vodi u Registru zaduženja, a koji se određuje na isti način kao i broj konkretnog izveštaja.

5. U obeležje br. 2 upisuje se datum kad su rezident – dužnik i nerezident – kreditor/dobavljač zaključili ugovor, sa osam cifara (ddmmgggg).

6. U obeležje br. 3 upisuje se „1“ ako se kredit koristi na revolving osnovi, odnosno uz mogućnost rezidenta – dužnika da već iskorišćeni deo kredita otplati i ponovo iskoristi, s tim što dug po kreditu nikada ne može biti veći od ugovorenog iznosa. U ostalim slučajevima upisuje se „2“.

7. U obeležje br. 4 upisuje se matični broj pod kojim je rezident – pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica kao dužnik upisan u registar koji vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), odnosno broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku za subjekte koji nisu upisani u navedeni registar, kao i naziv i sedište rezidenta – dužnika. Ako je dužnik Republika, odnosno autonomna pokrajina, u ovo polje upisuje se jedna od sledećih šifara:

– 7 – Republika sa autonomnim pokrajinama,

– 7.1 – Republika van autonomnih pokrajina,

– 8 – autonomna pokrajina.

Ako je dužnik fizičko lice, u ovo polje upisuje se šifra „88888888“ – privremena šifra, osim ako u bazi podataka o kreditnim zaduženjima već postoji šifra za to fizičko lice. U polje „Naziv“ upisuju se ime, prezime i adresa fizičkog lica.

U osenčeno polje 2 upisuju se šifre sektorske pripadnosti:

– 1 – državni dug,

– 2 – dug za koji garantuje država,

– 3 – privatni dug.

U osenčeno polje 3 upisuju se šifre sektorske pripadnosti:

– 1 – Republika,

– 2 – autonomna pokrajina,

– 3 – Narodna banka Srbije,

– 4 – lokalna samouprava,

– 5 – javno preduzeće,

– 6 – privredno društvo u mešovitoj svojini,

– 7 – banka,

– 8 – privredno društvo u privatnoj svojini,

– 9 – pravno lice iz finansijskog sektora,

– 10 – preduzetnik,

– 11 – ustanova,

– 12 – udruženje,

– 13 – ogranak stranog pravnog lica,

– 14 – preduzeće čiji je kapital u društvenoj/državnoj svojini,

– 15 – fizičko lice.

Ako su u osenčeno polje 3 upisane šifre od 5 do 7 ili šifre 9, 11 i 14 – u osenčeno polje 4 upisuje se procenat učešća državnog kapitala u kapitalu pravnog lica, s dve decimale.

Osenčeno polje 5 ne popunjava se za rezidente – dužnike koji su upisani u registar koji vodi Agencija, već se podatak preuzima iz baze podataka Agencije. Za pravna lica koja nisu upisana u navedeni registar, upisuje se oznaka privredne grane, u skladu sa uredbom Vlade o klasifikaciji delatnosti (u daljem tekstu: Uredba).

Osenčena polja 6 i 7 popunjavaju se samo ako je dužnik privredno društvo, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica. U ova polja upisuje se ukupan izvoz rezidenta – dužnika, prekursiran u evre prema kursu na dan izvoza i iskazan u apsolutnom iznosu, i to u polje 6 upisuje se iznos izvoza ostvaren u periodu od 1. januara do 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj je podnet izveštaj o kreditnom zaduženju, a u polje 7 – iznos izvoza ostvaren od 1. januara do datuma podnošenja izveštaja o kreditnom zaduženju.

8. U obeležje br. 5, u osenčeno polje 1 upisuje se „1“ ako postoji jedan rezident – korisnik, ili „2“ ako ih je više. Ako po kreditnom poslu postoji samo jedan rezident – korisnik, osenčena polja 2 i 3 u ovom obeležju popunjavaju se kao osenčena polja 1 i 5 u obeležju br. 4, na način opisan u tački 7. ovog uputstva, a ako ih je više, osim u slučaju da se dostavlja okvirni izveštaj, uz izveštaj se podnosi specifikacija na Obrascu KZ-7, a osenčena polja 2 i 3, kao i polje „Naziv“, ne popunjavaju se.

9. U obeležje br. 6, u osenčeno polje 1 upisuje se „1“ ako je kreditni posao zaključen s jednim nerezidentom – kreditorom/dobavljačem, ili „2“ ako je zaključen s dva ili više njih. Ako po kreditnom poslu postoji samo jedan nerezident – kreditor/dobavljač, u osenčeno polje 2 upisuje se šifra tog nerezidenta iz šifarnika nerezidenata po kreditnim poslovima sa inostranstvom koji se vodi u Narodnoj banci Srbije i dostavlja bankama (u daljem tekstu: Šifarnik nerezidenata). Ako u Šifarniku nerezidenata nije predviđena šifra konkretnog nerezidenta – kreditora/dobavljača, u navedeno obeležje upisuje se šifra „999999“ – privremena šifra. U polje „Naziv“ upisuju se naziv i sedište nerezidenta – kreditora/dobavljača.

U osenčeno polje 3 upisuje se šifra međusobne povezanosti nerezidenta – kreditora/dobavljača i rezidenta – dužnika:

– 1 – nerezident – kreditor/dobavljač, vlasnik više od 50% udela u kapitalu rezidenta – dužnika;

– 2 – nerezident – kreditor/dobavljač, vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu rezidenta – dužnika;

– 3 – nerezident – kreditor/dobavljač, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu rezidenta – dužnika;

– 4 – rezident – dužnik, vlasnik više od 50% udela u kapitalu nerezidenta – kreditora/dobavljača;

– 5 – rezident – dužnik, vlasnik od 10 do 50% udela u kapitalu nerezidenta – kreditora/dobavljača;

– 6 – rezident – dužnik, vlasnik manje od 10% udela u kapitalu nerezidenta – kreditora/dobavljača;

– 7 – rezident – dužnik i nerezident – kreditor/dobavljač posredno su povezani preko osnivača;

– 8 – ne postoji svojinska povezanost nerezidenta – kreditora/dobavljača i rezidenta – dužnika.

U osenčeno polje 4 upisuje se šifra međusobne povezanosti nerezidenta – kreditora/dobavljača i banke u Republici:

– 1 – nerezident – kreditor/dobavljač povezan je s bankom sa sedištem u Republici kao član iste bankarske grupe;

– 2 – nerezident – kreditor/dobavljač nije povezan s bankom sa sedištem u Republici, odnosno nije član iste bankarske grupe.

Ako je u osenčeno polje 4 upisana šifra „1“, u osenčeno polje 5 upisuje se matični broj banke u Republici s kojom je nerezident – kreditor/dobavljač povezan.

Ako je kreditni posao zaključen s više nerezidenata – kreditora/dobavljača, uz Obrazac KZ-2 podnosi se specifikacija na Obrascu KZ-7, a osenčena polja od 2 do 5 i polje „Naziv“ ne popunjavaju se. Na navedeni način postupa se i kada rezident izveštava o sindiciranom kreditu koji grupa stranih kreditora preko agenta odobrava rezidentu – dužniku, kao i o takvom kreditu u kome učestvuju banke u Republici.

10. U obeležje br. 7, u osenčeno polje 1 upisuje se šifra vrste stranih osiguravajućih agencija:

– 1 – strana državna osiguravajuća agencija,

– 2 – međunarodna osiguravajuća agencija,

– 3 – strana privatna osiguravajuća agencija.

U osenčeno polje 2 upisuje se šifra strane osiguravajuće agencije na način opisan u tački 9. ovog uputstva.

11. U obeležje br. 8, u osenčeno polje upisuje se „1“ ako su ugovorne strane u kreditnom poslu predstavnici vlada, ili drugih subjekata po ovlašćenju vlada. U ostalim slučajevima upisuje se „2“.

12. U obeležje br. 9 Narodna banka Srbije upisuje šifru sporazuma ako je u pitanju kredit za refinansiranje duga i naziv tog sporazuma. U ostalim slučajevima ovo obeležje se ne popunjava.

13. U obeležje br. 10 upisuje se šifra valute iz šifarnika objavljenog na internet stranici Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: Šifarnik valuta), kao i ugovoreni iznos kredita, s dve decimale. U obeležje br. 11 upisuje se šifra valute otplate iz Šifarnika valuta, kao i iznos kreditnog zaduženja u valuti otplate u kojoj se prikazuju planovi i realizacija po kreditnom zaduženju, s dve decimale. U ovoj valuti iskazani su svi iznosi po kreditnom poslu sa inostranstvom.

14. U obeležje br. 12 upisuje se „1“ ako su po kreditnom poslu ugovoreni troškovi, a vrsta i iznos troškova upisuju se u obeležje br. 24. Ako troškovi nisu ugovoreni, u obeležje br. 12 upisuje se „2“.

15. U obeležje br. 13 upisuju se šifra i naziv kamatne stope, i to:

– 1 – bez kamate,

– 2 – fiksna kamata,

– 3 – dve fiksne kamate,

– 4 – promenljiva kamata,

– 5 – ostalo.

Ako je kredit zaključen uz kamatu po fiksnoj stopi, popunjava se samo osenčeno polje 2. Ako je kredit zaključen s dve fiksne kamatne stope, u osenčeno polje 2 upisuje se kamata koja će se prva primenjivati, a u osenčeno polje 3 – kamata koja će se primenjivati u drugom kamatnom periodu. Istovremeno, u obeležje br. 24 potrebno je upisati periode i osnovice na koje će se primenjivati ove dve kamatne stope. U slučaju da je kredit zaključen s promenljivom kamatnom stopom, u osenčeno polje 2 upisuje se fiksni deo kamatne stope (marža) ako postoji, a u osenčeno polje 3 – promenljivi deo kamatne stope na dan zaključenja ugovora o kreditu. Ako marža ne postoji, u osenčeno polje 2 upisuje se „0,0000“. Kod kredita zaključenih sa specifičnom kamatnom stopom (šifra „ostalo“) popunjavaju se osenčeno polje 2 ili oba osenčena polja (zavisno od toga kakva je kamatna stopa ugovorena), a u obeležje br. 24 upisuju se dopunski podaci o toj vrsti kamatne stope. Ako je kredit zaključen bez kamate (šifra 1), osenčena polja 2 i 3 ne popunjavaju se. Kamata se upisuje s četiri decimale.

16. Obeležje br. 14 popunjava se ako je ugovorena promenljiva kamatna stopa, tako što se upisuju šifra i naziv kamatne stope, i to:

– 11 – LIBOR 1M,

– 12 – LIBOR 3M,

– 13 – LIBOR 6M,

– 14 – LIBOR 1Y,

– 15 – LIBOR 1W,

– 21 – EURIBOR 1M,

– 22 – EURIBOR 3M,

– 23 – EURIBOR 6M,

– 24 – EURIBOR 1Y,

– 25 – EURIBOR 1W,

– 30 – PIBOR,

– 40 – PRIME RATE,

– 50 – AKA,

– 70 – DOMESTIC,

– 90 – ostalo,

– 91 – NIBOR,

– 92 – CIBOR,

– 93 – STIBOR,

– 96 – ATMARKETRATE.

17. U obeležje br. 15 upisuje se „1“ ako je ugovorena interkalarna kamata, a „2“ ako nije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović