PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA, KAO I O NAČINU KONTROLE OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA SA OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA

(„Sl. glasnik RS“, br. 92/2012)

Uvodne odredbe

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik i sadržina oznake geografskog porekla, kao i način kontrole označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose neku od oznaka geografskog porekla.

Pojam oznake geografskog porekla

Član 2

Oznaka geografskog porekla, u smislu ovog pravilnika, jeste oznaka koja se odnosi na registrovano ime porekla, odnosno geografsku oznaku kojom se obeležava određena vrsta poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod sa geografskim poreklom), s tim da oznaku mogu da koriste samo lica kojima je priznat status ovlašćenih korisnika tog imena porekla, odnosno geografske oznake, i koja su upisana u odgovarajući registar u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla (u daljem tekstu: kontrolna markica).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović